Celkem 14 800 mladých stromků vysadili během dubna a května naši lesníci v pražských Radlicích na severním okraji přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Zalesnili tak 2,2 hektaru uvolněné zemědělské půdy, kterou hlavní město Praha donedávna pronajímalo zemědělcům. Nově vysázené stromky navážou na výsadby, které jsme zde provedli v roce 2008, a rozšíří lesní komplex Prokopského a Dalejského údolí.

Nové výsadby v pražských lesích se vždy plánují s ohledem na to, aby druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení lesa v dané oblasti. V pražských Radlicích proto vyroste převážně dubový les. Mladých dubů zimních (Quercus petraea) jsme zde vysadili celkem 8 tisíc. Druhovou bohatost budoucímu lesu dodává lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Od každého druhu jsme do půdy zasadili zhruba tisíc sazenic. Druhové spektrum dotváří menší množství sazenic borovice lesní (Pinus sylvestris), modřínu opadavého (Larix decidua), třešně ptačí (Prunus avium), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokoré (Abies alba).

Kolem výsadeb jsme dočasně vztyčili více než 2 kilometry oplocení, především kvůli ochraně před zvěří, která by mladé sazenice mohla okusováním zničit.

Výsadbu nového lesa hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

zalesneni radlice

V Radlicích vzniká nový les