Nedošlo nám palivo ani nám neskončila směna, neposekané, asi sto metrů dlouhé a dvacet metrů široké pruhy vysoké trávy jsme při seči na loukách v Prokopském údolí a také na louce Šafránka v Motole nechali úmyslně. Důvodů je více. Tím, že při seči nepokosíme celou louku, ale malou část necháme dočasně být, dostanou jednotlivé druhy trav šanci se vysemenit a tím zabezpečit samovolnou obnovu celého travního porostu. Ponechaný pruh louky je navíc atraktivním lákadlem pro motýly, které z české přírody vyhání právě unifikace krajiny a vytrácející se rozmanitost. Takzvanou mozaikovou sečí se proto snažíme podpořit druhovou pestrost lokality a zlepšit její ekologickou stabilitu.

Nyní, poté, co rostliny na loukách odkvetly, jsme pruh louky jak v Prokopském údolí, tak v Motole pomocí mulčovače posekali a posečenou trávu sesbírali. Mulč spolu s travním semenem jsme rozvezli na nově založenou louku v sadu v Řepích a na stávající louky v naší péči, na nichž tímto způsobem posílíme různorodost druhové skladby potlačovanou předchozím intenzivním sečením.

Prokop2