Park U Čeňku – dopadové plochy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce zahrnující dodávku a montáž pryžových dopadových ploch u herních prvků na dětském hřišti.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, k.ú. Černý most/Dolní Počernice, parc.č. 1433/1, 431 a 548.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.2.2018, 10.00 hod.

-->