Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.4.2017, 10.00 hod.

Pronájem a servis mobilní sanitární techniky a dalšího vybavení staveniště

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem a servis mobilní sanitární techniky a dalšího vybavení staveniště (oplocení, mobilní kontejnery).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.4.2017, 10.00 hod.

Opravy a údržba traktorů ZETOR

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky ZETOR, včetně dodávky náhradních dílů. Stáří strojů v rozmezí 1 – 40 let.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.3.2017, 10.00 hod.

Terénní úpravy RN Homolka na Motolském potoce – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení terénních úprav na RN Homolka. Práce spočívají především v terénní modelaci pravé části zdrže s následným dotěsněním hráze a pravého břehu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (výkresová část) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.3.2017, 10.00 hod

Zateplení a oprava izolací objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce (zateplení a oprava izolací) na objektu strážnice Jiviny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 23.3.2017, 10.00 hod.

Přestavba, rekonstrukce a výstavba areálu hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny a provozního zázemí v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny, demolice starých objektů a výstavba nového zázemí v areálu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 3.4.2017, 10.00 hod

Lávka v Píšovickém lese

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce ocelové lávky v Píšovickém lese, k.ú. Modřany. Rekonstrukcí bude vybudován vlastní mostní objekt a ochrana horkovodu, dále bude upravena stavbou dotčená vozovka včetně napojení na stávající komunikaci.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 27.3.2017, 10.00 hod.