Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku – protlaky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.3.2017, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy – 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku nářadí. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.3.2017, 10.00 hod.

Obnova stromořadí – Praha 8 – Karlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů ve vybraných uličních stromořadích na území městské části Praha 8 – Karlín. Jedná se zejména o odstranění pařezů, výsadbu stromů a další související práce, včetně drobných stavebních prací.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.3.2017, 10.00 hod.