Zajištění dvouletého provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci zajištění dvouletého provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně.
Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položková rozpočet), v příloze č. 3 (Mapové podklady vč. fotodokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2017, 10.00 hod.

Odbahnění Libockého rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění Libockého rybníka. Práce zahrnují mimo jiné zřízení provizorní panelové komunikace, stokování a odvodnění sedimentu, provedení kamenné rovnaniny a zřízení mlatové cesty. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, Libocký rybník, k. ú. Liboc, parcela č. 1247.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

Dodávka traktoru a překopávače kompostu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka soupravy nových kompostovacích strojů pro překopávání kompostu sestávající z neseného překopávače a traktoru v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – herní prvky na dětské hřiště

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště včetně zprovoznění.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.6.2017, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2017, 10.00 hod.

-->