Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku – protlaky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.5.2017, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – realizace velínu a zabezpečení VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu vodního díla Hostivař. Jedná se především o vybudování dvojpodlažního objektu – velínu obsluhy vodního díla Hostivař a další stavební úpravy okolního areálu. Místem plnění veřejné zakázky je areál VD Hostivař, k.ú. Hostivař, Praha 15.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2017, 10.00 hod.

Hájovna a zookoutek Kamýk – přestavba a rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací a stavební práce na objektu hájovny a zookoutku Kamýk. Jedná se o rekonstrukci objektu hájovny, rozšíření výběhu pro zvěř a dále vybudování přístřešku pro techniku, přístřešku pro krmení zvěře a voliéry pro bažanty. Místem plnění je v lesopark Kamýk, Praha 12.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.5.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – veřejné osvětlení

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, výstavba veřejného osvětlení nových komunikací a chodníků s instalací stožárů a světel v nově vznikajícím parku U Čeňku. Napájecí kabely a uzemnění budou vedeny ve výkopech s uložením v pískovém loži, v místech pod komunikacemi, zpevněnými plochami apod. v plastových chráničkách. Součástí prací jsou prohlídky a revize včetně dokumentace skutečného provedení.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.5.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – vybudování komunikace

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, vybudování komunikace v nově vznikajícím parku U Čeňku. Bude provedeno sejmutí, odvoz a uložení ornice na mezideponii v místě stavby, úprava pláně se zhutněním, rozebrání stávající panelové plochy, rozprostření ornice a odvoz přebytečné ornice na skládku s uložením a urovnáním na skládce. Dále bude provedeno zhotovení hutněných násypů s dodáním zásypového materiálu a mlatové cesty s podkladem z kameniva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.5.2017, 12.00 hod.

Dům přírody – realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování dvojpodlažní novostavby na místě původního zbouraného objektu na existující nové základové desce a zřízení kořenové čističky odpadních vod. Místem plnění je areál PRALES, k.ú. Kbely.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.5.2017, 10.00 hod.

Technologická úpravna vody pro závlahu a obnova přípojky užitkové vody – Stromovka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a montážní práce na přípojce vodovodu včetně provádění řízených protlaků, startovacích a cílových jam. Dále dodávka technologie úpravny vody zahrnující především nerezové čerpadlo, filtr s automatickým proplachem a UV lampu k desinfekci vody v objektu stavidla Rudolfovy štoly v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Školkařský materiál – textilie, fólie, rohože, juta,
Část 2: Ostatní materiál pro výsadbu dřevin,
Část 3: Školkařský materiál – drátěné koše a kontejnery,
Část 4: Ostatní školkařský materiál.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Rekonstrukce hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.4.2017, 10.00 hod.

-->