Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce datových sítí v budovách areálu sídla zadavatele, která bude prováděna na základě vyplněného položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva o dílo s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet),v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 23.11.2018, 10.00 hod.