Zajištění provozu a správy objektu dětského hřiště Kostelní v Letenských sadech

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v zajištění provozu dětského hřiště (dále “DH”) a zajištění dozoru na DH a v objektu veřejných WC, v rozsahu smlouvy o poskytnutí služby (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Dětské hřiště Kostelní v Letenských sadech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.1.2020 do 10:00 hod.

Zesílení stávající stropní konstrukce objektu hájovny Běchovice

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1.NP objektu hájovny v Běchovicích, v rozsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění je Areál hájovny lesů hl. města Prahy:
Českobrodská č.p. 211, parc. č. 748, k.ú. Praha-Běchovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Prohlídka místa plnění:
Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění a to v termínu: 24.1.2020
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod. na místě stavby:
Českobrodská č.p. 211, Praha-Běchovice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.1.2020 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 20.12.2019 do 10.00 hod.

-->