Obnova stromového rastru v ulici Českomoravská, Praha 9

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do prostoru stávajícího stromořadí včetně realizace podsadby z trvalek a cibulovin a realizace štěrkových záhonů.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2017, 10.00 hod.

Zajištění veterinární péče

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytování veterinární péče zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 90 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 5 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 5 %). Veterinární lékař musí být schopen v případě nutnosti provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok.

Místem plnění je území hlavního města Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2018

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky betonu na území hl. m. Prahy pro Lesy hl. m. Prahy v roce 2018.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.11.2017, 10.00 hod.

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2018 – 2019

Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací – např. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, odstranění křovin a pařezů, sekání a hrabání trávy, úpravy plání a terénů s rozprostřením ornice, zásyp jam a výkopů, čištění lomového kamene, apod. dle potřeb zadavatele a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ramcova-dohoda-o-provadeni-pripravnych-a-stavebnich-praci-na-roky-2018-2019_21003/

Lhůta pro podání nabídek je do 29.11.2017, 10.00 hod.

Obnova stromořadí v Italské ulici

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů a revitalizace podsadbových pásů v prostoru stávajícího stromořadí na území městské části Praha 2 a 3.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.11.2017, 10.00 hod.
Lhůta byla prodloužena do 16.11.2017, 10.00 hod.

Zajištění nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění nákladní dopravy nákladními automobily, resp. pronájem nákladních automobilů s řidičem na dobu trvání 24 měsíců. Bude se jednat o nárazové jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlastními silami. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním poskytovatelem.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozy o užitečné hmotnosti 10 – 13 t
Část 2: vozy o užitečné hmotnosti 14 – 18 t
Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Část 4: tahač s podvalníkem pro přepravu strojů o užitečné hmotnosti do 26 t

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-019819
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/42982

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/zajisteni-nakladni-dopravy_20858/

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

Dodávka drtiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka nového nepoužitého rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-021913
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/40923

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-drtice-pro-kompostovani_20576/

Lhůta pro podání nabídek je do 9.11.2017, 10.00 hod.

-->