Dodávky betonu pro rok 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11.3.2020 do 10:00 hod.

Servis a opravy nákladních vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů. Zadavatel definuje servisní služby do těchto kategorií:
– Mechanické práce a diagnostika
– Klempířské práce a karosářské
– Lakýrnické práce
– Opravy elektrických systémů
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11.3.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – část pneumatiky

Preambule:
Zadavatel tímto dává na vědomí, že níže uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona. Vzhledem k výši předpokládané hodnoty této části veřejné zakázky zadavatel zadává tuto část v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části.

Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s pneumatikami v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5.3.2020 do 10:00 hod.

Zajištění provozu a správy objektu dětského hřiště Kostelní v Letenských sadech

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v zajištění provozu dětského hřiště (dále “DH”) a zajištění dozoru na DH a v objektu veřejných WC, v rozsahu smlouvy o poskytnutí služby (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Dětské hřiště Kostelní v Letenských sadech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.1.2020 do 10:00 hod.

Zesílení stávající stropní konstrukce objektu hájovny Běchovice

Rozhodnutí o výběru dodavatelePředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1.NP objektu hájovny v Běchovicích, v rozsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění je Areál hájovny lesů hl. města Prahy:
Českobrodská č.p. 211, parc. č. 748, k.ú. Praha-Běchovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Prohlídka místa plnění:
Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění a to v termínu: 24.1.2020
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod. na místě stavby:
Českobrodská č.p. 211, Praha-Běchovice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.1.2020 do 10:00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele a v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění jsou provozovny prodávajícího na území hl. města Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.1.2020 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 20.12.2019 do 10.00 hod.

Servis a opravy osobních a užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele na území hlavního města Prahy.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.12.2019 do 8:30 hod.

Servis tiskáren

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v převzetí servisní odpovědnosti za stávající zařízení tiskáren v majetku zadavatele.
Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místo plnění zakázky:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19.12.2019 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci ročního provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně. Na každém z dětských hřišť je požadována přítomnost 1 pracovníka po celou otevírací dobu. Správa hřišť zahrnuje mimo jiné úklid, dozor nad herními prvky, drobné opravy a zahradnické práce, blíže uvedeno ve výzvě a jích přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4.12.2019 do 10:00 hod.

Ochranné pomůcky

Předmětem zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných ve 4 částech dle přiloženého položkového rozpočtu.

Místem dodání: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Oprava dvora areálu Lesy hl. m Prahy Práče

Vyzva k podání nabídkyPředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v adaptaci areálových zpevněných ploch a kanalizačních přípojek a obnově vodorovného dopravního značení.Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Lesy hl. m. Prahy Práče, parc.č. 695, 696/4 a 698/2 v k.ú, Praha-Záběhlice.

Prohlídka místa plnění bude organizována individuálně. V případě zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte ve věci sjednání termínu prohlídky pana Adama Chmelenského, email: chmelensky@lesy-praha.cz, tel.: 608 355 835.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.11.2019 do 10:00 hod.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 30.10.2019.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.11.2019 do 10:00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodat objednateli stavbu “Stavební úpravy záchranné stanice v Jinonicích” a SO 02 – Plynovod stavby “Stavební úpravy strážnice v Jinonicích” dle schválené DSP. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby záchranné stanice pro lesní zvěř (karantény) na pozemku parc.č. 1209/8 v obci Praha, k.ú. Jinonice a připojení stávajícího areálu objektu strážnice Jinonice na veřejný STL plynovod na pozemku parc.č. 1499/10 v obci Praha, k.ú. Jinonice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení 1a+1b), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace,stavební povolení) v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena a končí 11.11.2019 v 10.00 hodin

Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v kompletní realizaci vrtaných studní, včetně manipulačnícíh šachet a vystrojení, napojení studní na IS, kolaudace funkčních studní jako zdroje vody, včetně projednání povolení realizací studní na dotčených úřadech a institucích, dle specifikací uvedených v přiložených hydrogeologických posudcích a projektech a v rozsahu výzvy a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy.
Jednotlivé vrty se budou realizovat na níže uvedených parcelách:
Hájovna Čimice (Bohnice) parc.č. 606/2, k.ú. Praha-Bohnice
Truhlárna Hloubětín parc.č.. 1365/11, k.ú. Praha-Hloubětín
Hájovna Kunratice parc.č. 835, k.ú. Praha-Kunratice
Kompostárna Slivenec parc.č. 1783/21, k.ú. Praha-Slivenec
Zookoutek Chuchle parc.č. 173/1, k.ú. Praha-Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Zadavatel tímto oznamuje uveřejnění Vysvětlení či doplnění výzvy č.2 včetně přílohy.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.11.2019 do 10:00 hod.

Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci výstavby bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh.

Místo plnění zakázky: Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 15.10.2019 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy objektů

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha objektu kompostárny Slivenec a objektů určených objednatelem.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem rámcové dohody o poskytování služby.

Místo plnění zakázky:
– kompostárna Slivenec, K Austisu, Praha 5
– území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.9.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 3.10.2019 do 10:00 hod.

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-688843755-479433570/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-688843755-479433570

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-029996

Lhůta pro podání nabídek je do 21.10.2019, do 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 9.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka univerzálního kolového nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého univerzálního nakladače.
Místem plnění veřejné zakázky je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice 106 00

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve Výzvě, v příloze č. 1 (technická specifikace), v příloze č. 2 (čestné prohlášení 2a+2b) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2019, 10.00 hod.

Dodávka portálového traktoru s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého portálového traktoru s příslušenstvím.
Místem plnění veřejné zakázky je okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, Praha 8.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019, 10.00 hod.

Realizace štětovnicové stěny – rybník Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci štětovnicové stěny rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místo plnění zakázky
Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je v souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Oprava oplocení DUN Milíčov a DUN Jinonice

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na opravu oplocení areálů DUN Milíčov a DUN Jinonice.

Stavební práce budou provedeny v těchto částech:
DUN Milíčov SO 01 – Nové oplocení
Demontáž stávajícího oplocení vč. betonových patek, nové oplocení v trase stávajícího. Plotový systém z pozinkované plastové oceli, plotové dílce svařované z pozinkované oceli, ve spodní části osazení betonových podhrabových desek, plotové dílce upevněny mezi plotové sloupky zabudované do betonových základů, přechod nad odtokem z DUN bude proveden jako stávající, tj. plot bude ukončen u betonového koryta. Nahrazení stávající vjezdové brány s upevněním k plotovým sloupkům zabudovaným do betonových základů. Branka bude uzamykatelná, kování se zámkem a s klikou.
DUN Jinonice -Nové oplocení
Oplocení bude vyměněno v celém rozsahu stávajícího a přesně kopíruje současnou trasu. Demontáž stávajícího oplocení včetně odstranění betonových patek a podezdívek. Oplocení bude provedeno z průmyslových svařovaných panelů (Zn+PVC), sloupky (Zn+PVC), betonové podhrabové desky z pohledového betonu budou S.H. usazeny pod stávající terén, betonové základové patky. V jiho-východním rohu areálu bude vyměněna stávající betonová podezdívka/opěrná zeď. Nová podezdívka bude provedena z tvárnic ztraceného bednění s rovnou plotovou hlavicí. Na vjezdu bude osazena nová vjezdová brána.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy
DUN Milíčov, k.ú. Háje p.č. 576/53, p.č. 584/4
DUN Jinonice, k.ú. Jinonice – p.č. 1231/31, p.č. 1236/81

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je na základě Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červy
Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Místem dodání jsou jednotlivé úseky organizace na území hlavního města Prahy. Jedná se především o úseky:
úsek 11: Hájovna v Šárce 40, 159 00 Nebušice
úsek 13: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle
úsek 16: K obecním hájovnám 275/1, 102 00 Praha – Hostivař
úsek 18: Čimický háj, 182 00 Praha
úsek 19: Zálužská 179, 198 00 Praha 14 – Hloubětín
úsek 29: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
úsek 56: Unhošťská 58, 161 00 Praha
úsek 41 – Okrasná školka Ďáblice: K zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
úsek 43 – Stromovka: Královská obora 11, 170 00 Praha
úsek 61 – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy: Mezi Rolemi, 158 00 Praha
úsek 63 – Zookoutky: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 19.8.2019 do 10:00 hod.

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 10:00 hod.

Vytvoření biotopových tůní na Rokytce

Rozhodnutí o výběruPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce v rámci krajinářských úprav potoka Rokytky dle přiloženého výkazu výměr. Práce budou zahrnovat výstavbu biotopových tůní, vytvoření zemních valů, hrázek a průlehu, úpravu pláně a svahování přilehlého terénu, založení trávníku, zhotovení zimoviště, broukoviště a hmyzích hotelů. Součástí bude také geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace stavby “Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka, část SO 05 Tůně” tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Práce budou probíhat v koordinaci s archeology. Archeologické práce jsou zajištěny investorem. Je nutné počítat s možným pozastavením prací při archeologických nálezech.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, rozhraní katastrálních území Běchovic a Kolodějí,
dotčené pozemky k.ú. Běchovice – 1453, 1451 a k.ú. Koloděje – 696/3.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 11:00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, dřevěné kůly, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.). V ceně musí být zahrnuta i doprava na vybrané úseky zadavatele.

Místem dodání jsou úseky organizace (zadavatele) na území hl. města Prahy. Jedná se zejména o úseky:
Okrasná školka Ďáblice
K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Stromovka
Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019 do 10:00 hod.

Z důvodu předložení dodatečných informací je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 12.8.2019 do 10:00 hod.

Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.
Místem plnění je Zálužská 179, Praha 14-Hloubětín

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 12.8.2019, 10.00 hod.

Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S – 142388

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební, bourací, zemní a montážní práce na přeložce trasy stávajících OPTO a 22 kV kabelů vedených podél koryta Rokytky.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha 9 – Kyje, ul. Hodějovská a Broumarská.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1a-b (čestná prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace),v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2019 do 10:00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice-karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy strážnice v Jinonicích.
Místem plnění zakázky je: Jinonice, Novoveská

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod.

Dodávka 5 ks vozidel typu Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých vozidel typu pick-up, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

Část 1: Osobní vozidlo typu Pick Up
Část 2: Užitková vozidla typu Pick Up

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodavka 5 ks vozidel typu Pick Up

Lhůta pro podání nabídek je do 26.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 31.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Oznámení o výběru dodavatele část 1

Oznámení o výběru dodavatele část 2

Dodávka 2 ks nákladních vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Část 1: Odvozní souprava 6 x6 s návěsem a výměnou oplenovou nástavbou do návěsového sedla
Část 2: Nákladní vozidlo 8×8 sklápěcího s korbou

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017532

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-016766

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá a v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka univerzálního kolového traktoru.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Dodávka universálního kolového traktoru

Lhůta pro podání nabídek je do 23.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rizikové kácení dřevin v areálu Olšanských hřbitovů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rizikové kácení dřevin.
Místem plnění: Olšanské hřbitovy – Praha 3

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapový podklad) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 11.00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy strážnice v Jinonicích.
Místem plnění zakázky je: Jinonice, Novoveská

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka a montáž lehké montované haly-přístřešek

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž nové, nepoužité montované haly – přístřešku.
Místo plnění zakázky: Zálužská 179, Praha 14 – Hloubětín.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (výkres) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 11.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 18.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka školkovacího stroje

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého školkovacího stroje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 10.00 hod.

Nákup 1 ks osobního vozidla typu SUV

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého osobního vozidla typu SUV.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.7.2019, 10.00 hod.

Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění a zajištění elektrikářských prací.
Místo plnění zakázky: Objekty ve správě zadavatele na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2019, 10.00 hod.

Nákup 1 ks osobního vozidla typu SUV

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého osobního vozidla typu SUV.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2019, 10.00 hod.

Oprava cesty u Milíčovského rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v rámci opravy komunikace u Milíčovské rybníka.
Místo plnění zakázky: Praha, k.ú. Háje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2019, 10.00 hod.

Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2019-2020

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích na území hl. m. Prahy – parky celopražského významu: Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/vyvazeni odpadkovych kosu 2019-2020

Lhůta pro podání nabídek je do 5.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka traktorového nosiče kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého traktorového nosiče kontejnerů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 7.6.2019, 10.00 hod.

Dodávka nosiče nářadí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého nosiče nářadí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových nepoužitých nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich vozidel sklapec

Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávky nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nářadí, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.5.2019, 10.00 hod.

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/rekonstrukce straznice kyje

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019 – 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací, tj. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, betonování a zhotovení bednění konstrukcí, obetonování potrubí a montáž a demontáž lešení, montáž potrubí různých průměrů, atd.
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s maximálně třemi poskytovateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/provadeni pripravnych a stavebnich praci

Lhůta pro podání nabídek je do 14.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Hájovna Hostivař – zázemí pro techniku a instalace automatických napáječek pro zvířata

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v areálu hájovny Hostivař zahrnující vybudování zázemí pro techniku, skladů, nové pojezdové plochy a instalace automatických napáječek pro zvířata.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.4.2019, 10.00 hod.

Nákup chemických přípravků na ochranu rostlin

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup chemických přípravků na ochranu rostlin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 25.4.2019, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 29.4.2019, 10.00 hod.

Dodávky motorového ručního nářadí a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s dodavatelem na dodávky motorového ručního nářadí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

VZ je rozdělena na dvě části : Část 1 : Dodávky motorového ručního nářadí
Část 2 : Dodávky příslušenství

Lhůta pro podání nabídek je do 29.4.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 2.5.2019, 10.00 hod.

Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S – 142388

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební, bourací, zemní a montážní práce na přeložce trasy stávajících OPTO a 22 kV kabelů vedených podél koryta vodního toku Rokytky.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2019, 10.00 hod.

Dodávka nákladních a užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 5 ks nových nepoužitých vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Správa budov)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)
Část 3: Nákladní vozidla typu sklápěč (Středisko Lesy)
Část 4: Osobní víceúčelové vozidlo (Vodní toky)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich a uzitkovych vozidel

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka oděvů pro THP

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s dodavatelem na dodávku oděvů pro THP (tecnicko-hospodářské pracovníky).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy) v příloze č. 4 (logomanuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.4.2019, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 5.4.2019, 10.00 hod.

Ostraha objektů Lesů hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění ostrahy sídla Lesů hl. m. Prahy a monitoring vybraných objektů pomocí kamerového systému.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (seznam objektů pro ostrahu kamerovým systémem), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (čestné prohlášení o náhradním plnění).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.3.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.4.2019, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku drceného kameniva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku kamene rohovec.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, odklady a zděné konstrukce vodních staveb

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku kamene čedič.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové kupní dohody s maximálně pěti dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy pro lesnické účely, LVS 1. a 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.3.2019, 10.00 hod.

Pronájem a servis sanitární techniky a vybavení staveniště

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem a servis sanitární techniky a vybavení staveniště.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka štěpkovače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého štěpkovače.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) , v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.3.2019, 10.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové kupní dohody s maximálně pěti dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy pro lesnické účely, LVS 1. a 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) , v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.3.2019, 10.00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky betonu na území hl. m. Prahy.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.12.2018, 10.00 hod.

Pacht drobné stavební mechanizace

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht drobné stavební mechanizace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.12.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje. Místo plnění zakázky: Vlkovická 1142, Praha 14 – Kyje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.12.2018, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – zabezpečení velína na VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zabezpečovacích prvků a rozvod slaboproudu, včetně montáže na velínu VD Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.11.2018, 10.00 hod.

Pacht kolových dumperů na rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht kolových dumperů s nosností 3 tuny a 6 až 9 tun.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.12.2018, 10.00 hod.

Rozvody datových sítí v areálu Práče – rekonstrukce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce datových sítí v budovách areálu sídla zadavatele, která bude prováděna na základě vyplněného položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva o dílo s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 23.11.2018, 10.00 hod.

Dodávka příkopového válce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého vibračního kloubového příkopového válce v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2018, 10.00 hod.

Dodání OOPP pro práci s motorovou pilou a křovinořezem pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobních ochranných pracovních prostředků pro Lesy hl. m. Prahy.
Vybrané oděvy budou opatřeny logem. Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy), v příloze č. 4 (čestné prohlášení o náhradním plnění) a v příloze č. 5 (logo manuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.10.2018, 10.00 hod.

Dodávka minidumperu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového kolového kloubového minidumperu o nosnosti 6 t v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.9.2018, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – zabezpečení velína na VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zabezpečovacích prvků a rozvod slaboproudu, včetně montáže na velínu VD Hostivař.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (vzorová situace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce hájovny Šárka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na rekonstrukci hájovny Šárka (U Pohádky 40, Praha 6 – Nebušice).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.9.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 25.9.2018, 10.00 hod.

Oprava a spojení hrází budoucího rybníka Lítožnice – objekty SO 01 a SO 02

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce na hrázi budoucího rybníka Lítožnice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.9.2018, 10.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu 2018-2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové kupní dohody s maximálně čtyřmi dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy pro lesnické účely, LVS 1. a 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

Lesnická ochranná nástavba na traktory

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 6 ks nových nepoužitých lesnických ochranných nástaveb pro traktory.
Požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

Dodávka a montáž filtračních systémů do jezírka – Výstaviště Holešovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž filtračního systému do jezírka. Místo plnění zakázky: Praha, Výstaviště Holešovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.9.2018, 10.00 hod.

Malotraktory s lesnickou nástavbou pro práci v lese a komunální údržbu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nových nepoužitých malotraktorů s lesnickou nástavbou pro práci v lese a komunální údržbu.

Požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.9.2018, 10.00 hod.

Dodávka elektrotahačů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nových nepoužitých – elektrotahačů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Elektrotahač s kabinou (1ks)
Část 2: Elektrotahač bez kabiny (1ks)

Lhůta pro podání nabídek je do 6.9.2018, 10.00 hod.

Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky – objekty SO 01 a SO 02

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace – viz odkaz ke stažení) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.9.2018, 10.00 hod.

Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červi

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka minidumperu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového kolového kloubového minidumperu o nosnosti 6 t v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových nepoužitých rotačních mulčovacích sekaček, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sekačka mulčovací – širokozáběrová
Část 2: Sekačka mulčovací – svahová

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-2-ks-mulcovacich-sekacek_25770/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka elektrotahačů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nových nepoužitých – elektrotahačů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Elektrotahač s kabinou (1ks)
Část 2: Elektrotahač bez kabiny (1ks)

Lhůta pro podání nabídek je do 22.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka cepové sekačky se sběrem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – cepové sekačky se sběrem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka zakladače trávníku

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového zakladače trávníku v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.8.2018, 10.00 hod.

Oprava a spojení hrází budoucího rybníka Lítožnice – objekt SO 01

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce na hrázi budoucího rybníka Lítožnice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka malotraktoru pro parkové úpravy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – malotraktoru pro parkové úpravy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka traktoru s travními pneumatikami

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – traktoru s travními pneumatikami.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka dvounápravových nákladních vozů s celkovou hmotností do 12 t

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových nepoužitých dvounápravových nákladních vozů s celkovou hmotností do 12 t, pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Dvounápravový nákladní vůz s hydraulickou rukou a jednoramenným nosičem kontejneru
Část 2: Dvounápravový nákladní vůz s jednoramenným nosičem kontejneru

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-dvounapravovych-nakladnich-vozu-s-celkovou-hmotnosti-do-12-t_25497/

Lhůta pro podání nabídek je do 17.8.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 30.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka multifunkčního komunálního vozidla s nástavbami

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání nového nepoužitého víceúčelového komunálního vozidla včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-multifunkcniho-komunalniho-vozidla-s-nastavbami_25489/

Lhůta pro podání nabídek je do 20.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka 7 ks vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka 7 ks nových nepoužitých vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-016841

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-7-ks-vozidel-pick-up_25415/

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.8.2018, 11.00 hod.

Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nového nepoužitého traktoru s lesnickou nástavbou – univerzálního kolového traktoru v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-univerzalniho-koloveho-traktoru_25407/

Lhůta pro podání nabídek je do 8.8.2018, 10.00 hod.

Traktorový nosič kontejneru s hydraulickou rukou

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – Traktorového nosiče kontejneru s hydraulickou rukou.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace přípojky dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.8.2018, 10.00 hod.

Vyvážecí vlek za traktor

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nového nepoužitého stroje – Vyvážecího vleku za traktor.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka pásové pily (katr)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové nepoužité pásové pily (katru) s příslušenstvím, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění. Jedná se o pásovou pilu s rozmítací a omítací pilou. Stroj je určen pro pořez čerstvého jehličnatého i listnatého dřeva.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-pasove-pily-katr_25402/

Lhůta pro podání nabídek je do 14.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání nové nepoužité rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka užitkového vozidla skříňového typu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého užitkového vozu skříňového typu “transit” v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.7.2018, 10.00 hod.

Oplocení DUN Řepy II, DUN Motol a koupaliště Motol

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na oplocení areálů DUN Řepy II, DUN Motol a koupaliště Motol.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.7.2018, 10.00 hod.

Park U Čeňku – dokončení výstavby veřejného osvětlení

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dokončení výstavby veřejného osvětlení nových komunikací a chodníků s instalací stožárů a světel v nově vznikajícím parku U Čeňku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (soupis provedených prací), v příloze č. 4 (projektová dokumentace) a v příloze č. 5 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2018, 10.00 hod.

Dodávka rotační sekačky se sběrem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nového nepoužitého stroje – rotační sekačky se sběrem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2018, 10.00 hod.

Revitalizace Litovického potoka v částech SO 01-1A, SO 02-1B

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na revitalizaci Litovického potoka. Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka železného koně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – železného koně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 2 ks nových nepoužitých rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Biologický rybník – rekonstrukce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací, stavební a zemní práce při rekonstrukci hrázového tělesa Biologického rybníka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje. Místo plnění zakázky: Vlkovická 1142, Praha 14-Kyje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Výstavba kořenové čističky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba kořenové čističky u objektu Dřevák v Praze Kbelích.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.6.2018, 10.00 hod.

Výstavba kořenové čističky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba kořenové čističky u objektu Dřevák v Praze Kbelích.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.6.2018, 10.00 hod.

Lítožnice: skrývka ornice v místě budoucích tůní pro archeologické práce

Předmětem veřejné zakázky je skrývka pro vytvoření tůní a litorálu na rybníce Lítožnice. Místem plnění zakázky je Dubeč – rybník Lítožnice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy), v příloze č. 4 (situace) a v příloze č. 5 (výkres tůní).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.6.2018, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2018-2019

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/vyvazeni-odpadkovych-kosu-v-parcich-celoprazskeho-vyznamu-2018-2019_23970/

Lhůta pro podání nabídek je do 4.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka drceného kameniva, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 23.5.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 29.5.2018, 10.00 hod.

Elektropřípojka kompostárna HLMP Slivenec

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce – zhotovení nové elektropřípojky. Místem plnění zakázky je kompostárna HLMP Slivenec.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet),v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.5.2018, 10.00 hod.

Zateplení strážnice Modřany

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na zateplení strážnice Modřany. Místem plnění veřejné zakázky je areál strážnice Modřany, Klostermannova 573/34, Praha 12.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.5.2018, 10.00 hod.

Dodávka kamene rohovec, výrobek pro lomový kámen netříděný pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kamene rohovec, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.4.2018, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nářadí, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.4.2018, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka drceného kameniva, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.4.2018, 10.00 hod.

Stromořadí v ulici Ječná – úprava technických prvků a čištění stromových mříží

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení úpravy technických prvků a čištění stromových mříží v uličním stromořadí na území městské části Praha 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.4.2018, 10.00 hod.

Dodávka kamene čedič pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka kamene čedič, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2018, 10.00 hod.

Rozvody datových sítí v areálu Práče – rekonstrukce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce datových sítí v budovách areálu sídla zadavatele, která bude prováděna na základě vyplněného výkazu výměr. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva o dílo s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr),v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (technická specifikace)

Lhůta pro podání nabídek je do 27.3.2018, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nářadí, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.3.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 26.3.2018, 10.00 hod.

Úklid a odvoz psích exkrementů v Královské oboře

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v provádění úklidu a odvozu psích exkrementů v Královské oboře Stromovce, které budou prováděny na základě naceněného položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na dodávky služeb s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.3.2018, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 14.3.2018, 10.00 hod.

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy – projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavbu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze Jinonicích.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.3.2018, 10.00 hod.

Dodávka spojovacího materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání spojovacího materiálu na území hl. m. Prahy. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.2.2018, 10.00 hod.

Údržba a oprava laviček a dalšího mobiliáře v parcích celopražského významu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění údržby a opravy laviček a jiného mobiliáře v parcích celopražského významu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.2.2018, 10.00 hod.

Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na dokončení Centrálního parku na Jižním městě dle projektové dokumentace (architektonicko-stavební část, komunikace a cyklostezka, veřejné osvětlení) a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dokonceni-vystavby-centralniho-parku-jizni-mesto_22270/

Lhůta pro podání nabídek je do 16.2.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.2.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce nájemního bytu Práčská a přestavba na kanceláře

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na rekonstrukci nájemního bytu v areálu Lesů hl. m. Prahy v ulici Práčská s přestavbou na kanceláře.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.2.2018, 10.00 hod.

Park U Čeňku – dopadové plochy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce zahrnující dodávku a montáž pryžových dopadových ploch u herních prvků na dětském hřišti.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, k.ú. Černý most/Dolní Počernice, parc.č. 1433/1, 431 a 548.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.2.2018, 10.00 hod.

Dodávky motorového ručního nářadí a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění dodávek motorového ručního nářadí a příslušenství na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: motorové ruční nářadí
Část 2: příslušenství

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkové rozpočty) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.2.2018, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky nářadí, které budou prováděny na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.2.2018, 10.00 hod.

Servis osobních a užitkových vozidel včetně náhradních dílů

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních služeb oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozidla Škoda,
Část 2: vozidla Peugeot, Citroen, Dacia, Opel, Renault,
Část 3: užitková vozidla Ford, Mitsubishi, Suzuki, Peugeot,
Část 4: vozidla Niva, Niva Chevrolet, GAZ Gazela.

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5. 2. 2018, 10.00 hod.

Opravy a údržba nákladních vozidel včetně náhradních dílů pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních služeb oprav a údržby nákladních vozidel (Tatra, Man, Scania, Avia, Multicar) pro Lesy hl. m. Prahy a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1. 2. 2018, 10.00 hod.

Zajištění celoročního provozu a správy objektu dětského hřiště Kostelní v Letenských sadech

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění provozu dětského hřiště Kostelní a veřejných WC v Letenských sadech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapový podklad) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.1.2018, 10.00 hod.

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Lesů hl. m. Prahy v letech 2018 až 2021

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je spolupráce poskytovatele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, k nimž vykonává zadavatel práva vlastníka.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
část 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie
část 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy pro část 1) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy pro část 2).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.1.2018, 10.00 hod.

Pacht drobné stavební mechanizace na rok 2018

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht drobné stavební mechanizace na základě dílčích objednávek.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2017, 10.00 hod.

Pacht kolových dumperů na rok 2018

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht kolových dumperů o nosnosti 6 – 9 tun na základě dílčích objednávek.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.12.2017, 10.00 hod.

Obnova stromového rastru v ulici Českomoravská, Praha 9

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do prostoru stávajícího stromořadí včetně realizace podsadby z trvalek a cibulovin a realizace štěrkových záhonů.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2017, 10.00 hod.

Zajištění veterinární péče

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytování veterinární péče zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 90 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 5 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 5 %). Veterinární lékař musí být schopen v případě nutnosti provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok.

Místem plnění je území hlavního města Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2018

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky betonu na území hl. m. Prahy pro Lesy hl. m. Prahy v roce 2018.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.11.2017, 10.00 hod.

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2018 – 2019

Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací – např. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, odstranění křovin a pařezů, sekání a hrabání trávy, úpravy plání a terénů s rozprostřením ornice, zásyp jam a výkopů, čištění lomového kamene, apod. dle potřeb zadavatele a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ramcova-dohoda-o-provadeni-pripravnych-a-stavebnich-praci-na-roky-2018-2019_21003/

Lhůta pro podání nabídek je do 29.11.2017, 10.00 hod.

Obnova stromořadí v Italské ulici

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů a revitalizace podsadbových pásů v prostoru stávajícího stromořadí na území městské části Praha 2 a 3.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.11.2017, 10.00 hod.
Lhůta byla prodloužena do 16.11.2017, 10.00 hod.

Zajištění nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění nákladní dopravy nákladními automobily, resp. pronájem nákladních automobilů s řidičem na dobu trvání 24 měsíců. Bude se jednat o nárazové jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlastními silami. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním poskytovatelem.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozy o užitečné hmotnosti 10 – 13 t
Část 2: vozy o užitečné hmotnosti 14 – 18 t
Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Část 4: tahač s podvalníkem pro přepravu strojů o užitečné hmotnosti do 26 t

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-019819
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/42982

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/zajisteni-nakladni-dopravy_20858/

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

Výstavba zámečnické dílny a skladu – Práčská

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce týkající se výstavby zámečnické dílny a skladu hutního materiálu v areálu Lesů hl. m. Prahy.
Místem plnění je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.10.2017, 10.00 hod.

Obnova stromového rastru v ulici Českomoravská, Praha 9

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do prostoru stávajícího stromořadí včetně realizace podsadby z trvalek a cibulovin a realizace štěrkových záhonů.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.11.2017, 10.00 hod.

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách – odpadové potrubí

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při zhotovení odpadního potrubí DN 400 vedeného z budoucího požeráku vodní nádrže do stávající šachty dešťové kanalizace. Zhotovení odpadového potrubí bude prováděno z části bezvýkopovou technologií a z části otevřeným výkopem.
Součástí stavebních prací je také čerpání vody z nádrží, odstranění pařezů, jejich likvidace a zásyp jam po pařezech. Práce zahrnují také bourání dvou vodohospodářských objektů v nádrži s naložením a odvozem suti na skládku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.10.2017, 10.00 hod.

Dodávka drtiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka nového nepoužitého rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-021913
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/40923

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-drtice-pro-kompostovani_20576/

Lhůta pro podání nabídek je do 9.11.2017, 10.00 hod.

Strážnice Jinonice – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu strážnice Jinonice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu spojenou s bouracími pracemi a výstavbou. Místem plnění veřejné zakázky je areál strážnice Jinonice, Novoveská 841, Praha 5, Jinonice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.10.2017, 10.00 hod.

Rekonstrukce aleje v ulici Evropská, Praha 6

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do prostoru stávajícího stromořadí na území městské části Praha 6 a dodání a instalace ochranného mobiliáře.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.10.2017, 10.00 hod.

Obnova stromového rastru v ulici Českomoravská, Praha 9

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do prostoru stávajícího stromořadí včetně realizace podsadby z trvalek a cibulovin a realizace štěrkových záhonů.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.10.2017, 10.00 hod.

Výsadba v Královské oboře Stromovka – dodávka rostlinného materiálu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka rostlinného materiálu určeného k výsadbě v Královské oboře Stromovka. Jedná se o dodávku vybraných druhů dřevin v množství dle přiloženého položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.10.2017, 10.00 hod.

Výsadba Dívčí hrady – dodávka rostlinného materiálu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka rostlinného materiálu určeného k výsadbě v lokalitě Dívčí hrady. Jedná se o dodávku vybraných druhů dřevin v množství dle přiloženého položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.10.2017, 10.00 hod.

Úprava břehů a oprava opevnění Dalejského potoka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při úpravě břehů a opravě opevnění Dalejského potoka dle projektové dokumentace. Místem plnění veřejné zakázky je hl. m. Praha, k.ú. Řeporyje – Dalejský potok v ř. km 9,449 – 9,602 a v ř. km 8,98 – 9,20.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.9.2017, 10.00 hod.

Mariánskolázeňský potok – oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě koryta potoka tj. odstranění náletových křovin, nánosů dna, rozebrání stávající kamenné rovnaniny, odstranění betonových tvarovek a vykopání základů pro založení nové konstrukce dna. Dále betonování dna výkopu s armováním kari sítí a položení nové dlažby z lomového kamene. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, k.ú. Malá Chuchle

Vzhledem ke členitosti a místním poměrům stavby bude uskutečněna prohlídka místa stavby ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 10:00. Místo srazu účastníků bude u objektu ČZU v ulici V Lázních č.p. 42. Účast na schůzce potvrďte prosím emailem (indracek@lesy-praha.cz) do středy 6. 9. 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 18.9.2017, 10.00 hod.

Hájovna Běchovice – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny Běchovice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu spojenou s bouracími pracemi a výstavbou. Místem plnění veřejné zakázky je areál hájovny Běchovice, Českobrodská 211, Praha 9, Běchovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2017, 10.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s maximálně čtyřmi dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy pro lesnické účely, LVS 1. a 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2017, 10.00 hod.

Provádění přípravných a stavebních prací

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění přípravných a stavebních prací – např. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, odstranění křovin a pařezů, sekání a hrabání trávy, úpravy plání a terénů s rozprostřením ornice, zásyp jam a výkopů, čištění lomového kamene, apod. dle potřeb zadavatele a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2017, 10.00 hod.

Mariánskolázeňský potok – oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě koryta potoka tj. odstranění náletových křovin, nánosů dna, rozebrání stávající kamenné rovnaniny, odstranění betonových tvarovek a vykopání základů pro založení nové konstrukce dna. Dále betonování dna výkopu s armováním kari sítí a položení nové dlažby z lomového kamene. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, k.ú. Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka rypadlo nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 1 ks nového nepoužitého rypadlo nakladače (traktor bagru) v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele. Jedná se o mechanizaci, která bude využívána pro nakládání a převážení materiálu při realizaci staveb.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-rypadlo-nakladace_19724/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks užitkových vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Vodní toky)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka elektromobilů

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 2 ks nových nepoužitých elektromobilů v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele. Jedná se o dodání 1 ks osobního elektromobilu kategorie M1 a 1 ks nákladního elektromobilu typu sklápěč do 3,5 tun kategorie N1.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Osobní elektromobil
Část 2: Nákladní elektromobil

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace – cenová nabídka prodávajícího) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.8.2017, 10.00 hod.

Odstranění dělící hráze Nového rybníka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odstranění dělící hráze Nového rybníka v lokalitě Lítožnice, odkopávky a prokopávky s přehozením výkopku a naložením na dopravní prostředek. Přemístění a rozprostření zeminy ve vzdálenosti do 2 km včetně svahování.

Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, k.ú. Dubeč, lokalita Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14. 8. 2017, 10:00 hod.

Dodávka mobilního štípacího automatu pro výrobu palivového dříví

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého mobilního štípacího automatu pro výrobu palivového dříví v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace – cenová nabídka prodávajícího) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka nakladače s výsuvným ramenem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nakladače s výsuvným ramenem a kompatibilním příslušenstvím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7. 8. 2017, 10.00 hod.

Dodávka rypadlo nakladače

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého rypadlo nakladače (traktor bagru) v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace – cenová nabídka prodávajícího) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.8.2017, 10.00 hod.

Odbahnění Biologického rybníka v Horních Počernicích

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění Xaverovského rybníka II. Součástí zakázky je mimo jiné zřízení provizorní komunikace včetně propustků, výhyben a sjezdů, stokování a odvodnění sedimentu, skrývka bahna, urovnání dna rybníka, vytvoření litorálního pásma rybníka. Součástí prací bude zajištění průběžného čistění komunikací dotčených stavbou dle potřeby.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (situační výkres) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7. 8. 2017, 10:00 hod.

Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní ZOOkoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červi

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 8. 2017, 10:00 hod.

Dodávka užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks užitkových vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Vodní toky)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka bubnového třídiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka bubnového třídiče pro kompostování v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-bubnoveho-tridice-pro-kompostovani_19311/

Lhůta pro podání nabídek je do 7.8.2017, 10.00 hod.
Lhůta byla prodloužena do 11.8.2017, 10.00 hod.

Mariánskolázeňský potok – oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě koryta potoka tj. odstranění náletových křovin, nánosů dna, rozebrání stávající kamenné rovnaniny, odstranění betonových tvarovek a vykopání základů pro založení nové konstrukce dna. Dále betonování dna výkopu s armováním kari sítí a položení nové dlažby z lomového kamene. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, k.ú. Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.7.2017, 10.00 hod.
Lhůta byla prodloužena do 4.8.2017, 10.00 hod

Dodávka nakladače s výsuvným ramenem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nakladače s výsuvným ramenem a kompatibilním příslušenstvím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka multifunkčního komunálního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 1ks nového multifunkčního komunálního vozidla včetně kompatibilního příslušenství v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-multifunkcniho-komunalniho-vozidla_19220/

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka 4 ks nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 4 ks nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-4-ks-nakladnich-vozidel-sklapec_19198/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.7.2017, 10.00 hod.

Hájovna Krč – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu Hájovny Krč. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu spojenou s bouracími pracemi a výstavbou. Místem plnění veřejné zakázky je areál hájovny Krč, Vídeňská 750, Praha 4.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka drtiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-drtice-pro-kompostovani_18991/

Lhůta pro podání nabídek je do 25.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pick-Up (Vodní toky)
Část 2: Pick-Up (Městská zeleň)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-vozidel-pick-up_18959/

Lhůta pro podání nabídek je do 20.7.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 26.7.2017, 10.00 hod.

Dodání OOPP pro práci s motorovou pilou a křovinořezem pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s motorovou pilou a křovinořezem dle potřeb organizace. Vybrané oděvy budou opatřeny logem.
Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy), v příloze č. 4 (čestné prohlášení o náhradním plnění) a v příloze č. 5 (logo manuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2017, 10:00 hod.

Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na zajištění odvozu a odstranění odpadu z černých skládek v okolí vodních toků na k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/odvoz-a-odstraneni-odpadu-z-cernych-skladek-z-k-u-reporyje-a-k-u-stodulky_18889/

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2017, 10.00 hod.

Zajištění dvouletého provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci zajištění dvouletého provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně.
Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položková rozpočet), v příloze č. 3 (Mapové podklady vč. fotodokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2017, 10.00 hod.

Odbahnění Libockého rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění Libockého rybníka. Práce zahrnují mimo jiné zřízení provizorní panelové komunikace, stokování a odvodnění sedimentu, provedení kamenné rovnaniny a zřízení mlatové cesty. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, Libocký rybník, k. ú. Liboc, parcela č. 1247.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

Dodávka traktoru a překopávače kompostu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka soupravy nových kompostovacích strojů pro překopávání kompostu sestávající z neseného překopávače a traktoru v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – herní prvky na dětské hřiště

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště včetně zprovoznění.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.6.2017, 10.00 hod.

Dodání OOPP pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků dle potřeb organizace. Vybrané oděvy budou opatřeny logem.
Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pracovní oděvy
Část 2: Pracovní obuv
Část 3: Pracovní holínky
Část 4: OOPP pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
Část 5: OOPP ostatní

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (čestné prohlášení o náhradním plnění).

Lhůta pro podání nabídek je do 6. 6. 2017, 10:00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2017, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – realizace velínu a zabezpečení VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu vodního díla Hostivař. Jedná se o vybudování dvojpodlažní stavby – velínu obsluhy vodního díla Hostivař a další stavební úpravy okolního areálu. Místem plnění veřejné zakázky je areál VD Hostivař, k.ú. Hostivař, Praha 15.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.6.2017, 10.00 hod.

Dům přírody – realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce: vybudování dvojpodlažní dřevostavby na místě původního zbouraného objektu na již nové základové desce.
V původní projektové dokumentaci bylo počítáno se stavbou kořenové čističky odpadních vod, ta je nahrazena klasickou jímkou odpadních vod.. Místem plnění je areál PRALES, k.ú. Kbely.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22.5.2017, 10.00 hod.

Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku – protlaky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.5.2017, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – realizace velínu a zabezpečení VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu vodního díla Hostivař. Jedná se především o vybudování dvojpodlažního objektu – velínu obsluhy vodního díla Hostivař a další stavební úpravy okolního areálu. Místem plnění veřejné zakázky je areál VD Hostivař, k.ú. Hostivař, Praha 15.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2017, 10.00 hod.

Hájovna a zookoutek Kamýk – přestavba a rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací a stavební práce na objektu hájovny a zookoutku Kamýk. Jedná se o rekonstrukci objektu hájovny, rozšíření výběhu pro zvěř a dále vybudování přístřešku pro techniku, přístřešku pro krmení zvěře a voliéry pro bažanty. Místem plnění je v lesopark Kamýk, Praha 12.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.5.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 17.5.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – veřejné osvětlení

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, výstavba veřejného osvětlení nových komunikací a chodníků s instalací stožárů a světel v nově vznikajícím parku U Čeňku. Napájecí kabely a uzemnění budou vedeny ve výkopech s uložením v pískovém loži, v místech pod komunikacemi, zpevněnými plochami apod. v plastových chráničkách. Součástí prací jsou prohlídky a revize včetně dokumentace skutečného provedení.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.5.2017, 10.00 hod.

Park U Čeňku – vybudování komunikace

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, vybudování komunikace v nově vznikajícím parku U Čeňku. Bude provedeno sejmutí, odvoz a uložení ornice na mezideponii v místě stavby, úprava pláně se zhutněním, rozebrání stávající panelové plochy, rozprostření ornice a odvoz přebytečné ornice na skládku s uložením a urovnáním na skládce. Dále bude provedeno zhotovení hutněných násypů s dodáním zásypového materiálu a mlatové cesty s podkladem z kameniva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.5.2017, 12.00 hod.

Dům přírody – realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování dvojpodlažní novostavby na místě původního zbouraného objektu na existující nové základové desce a zřízení kořenové čističky odpadních vod. Místem plnění je areál PRALES, k.ú. Kbely.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.5.2017, 10.00 hod.

Technologická úpravna vody pro závlahu a obnova přípojky užitkové vody – Stromovka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a montážní práce na přípojce vodovodu včetně provádění řízených protlaků, startovacích a cílových jam. Dále dodávka technologie úpravny vody zahrnující především nerezové čerpadlo, filtr s automatickým proplachem a UV lampu k desinfekci vody v objektu stavidla Rudolfovy štoly v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Školkařský materiál – textilie, fólie, rohože, juta,
Část 2: Ostatní materiál pro výsadbu dřevin,
Část 3: Školkařský materiál – drátěné koše a kontejnery,
Část 4: Ostatní školkařský materiál.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Rekonstrukce hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.4.2017, 10.00 hod.

Čištění komunikací

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je strojní čištění komunikací, které bude prováděno samosběrnou mechanizací nebo kropícími vozy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.4.2017, 10.00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Školkařský materiál – textilie, fólie, rohože, juta,
Část 2: Ostatní materiál pro výsadbu dřevin,
Část 3: Školkařský materiál – drátěné koše a kontejnery,
Část 4: Ostatní školkařský materiál.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.4.2017, 10.00 hod.

Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.4.2017, 10.00 hod.

Pronájem a servis mobilní sanitární techniky a dalšího vybavení staveniště

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem a servis mobilní sanitární techniky a dalšího vybavení staveniště (oplocení, mobilní kontejnery).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.4.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 7.4.2017, 10.00 hod

Opravy a údržba traktorů ZETOR

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky ZETOR, včetně dodávky náhradních dílů. Stáří strojů v rozmezí 1 – 40 let.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.3.2017, 10.00 hod.

Terénní úpravy RN Homolka na Motolském potoce – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení terénních úprav na RN Homolka. Práce spočívají především v terénní modelaci pravé části zdrže s následným dotěsněním hráze a pravého břehu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (výkresová část) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.3.2017, 10.00 hod

Zateplení a oprava izolací objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce (zateplení a oprava izolací) na objektu strážnice Jiviny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 23.3.2017, 10.00 hod.

Přestavba, rekonstrukce a výstavba areálu hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny a provozního zázemí v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny, demolice starých objektů a výstavba nového zázemí v areálu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 3.4.2017, 10.00 hod

Lávka v Píšovickém lese

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je rekonstrukce ocelové lávky v Píšovickém lese, k.ú. Modřany. Rekonstrukcí bude vybudován vlastní mostní objekt a ochrana horkovodu, dále bude upravena stavbou dotčená vozovka včetně napojení na stávající komunikaci.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 27.3.2017, 10.00 hod.

Obnova stromořadí v ulici V Olšinách, Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů do stávajícího stromořadí na území městské části Praha 10 – Strašnice. Jedná se zejména o odstranění pařezů, výsadbu stromů a další související práce, včetně drobných stavebních prací. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je i provádění povýsadbové rozvojové a udržovací péče.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.3.2017, 10.00 hod.

Úprava a zkapacitnění Botiče pod Kozinovým náměstím, Praha 15

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací na úpravě a zkapacitněni toku Botiče v rozsahu dle projektové dokumentace.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha 15, k. ú. Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.3.2017, 10.00 hod.

Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku – protlaky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací pro zhotovení protlaků, tj. startovací a cílové jámy, vlastní provedení protlaků včetně zatažení potrubí a spadišťová šachta dle projektové dokumentace. Místem plnění je Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.3.2017, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy – 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku nářadí. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.3.2017, 10.00 hod.

Obnova stromořadí – Praha 8 – Karlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů ve vybraných uličních stromořadích na území městské části Praha 8 – Karlín. Jedná se zejména o odstranění pařezů, výsadbu stromů a další související práce, včetně drobných stavebních prací.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.3.2017, 10.00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2017

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky betonu na území hl. m. Prahy pro Lesy hl. m. Prahy v roce 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.2.2017, 10.00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2017

Předmětem plnění zakázky je dodávka betonu na území hl. m. Prahy pro LHMP v roce 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16. 1. 2017, 10.00 hod.

Pěstební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění pěstebních prací v lesních porostech na území hlavního města Prahy a dále na vybraných plochách zeleně ve správě zadavatele. Zadavatel bude požadovat poskytnutí služeb dle aktuální potřeby, a to zejména v případech, kdy nebude předmětné práce schopen plnit vlastními silami. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s maximálně třemi dodavateli.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.1.2017, 10.00 hod.

Dodávka spojovacího materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání spojovacího materiálu na území hl. m. Prahy. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2016, 10.00 hod.

Zahradnické práce pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zahradnické práce na území obhospodařovaném Lesy hl. m. Prahy, tedy zejména parky celopražského významu, okrasná školka ad., dle požadavků zadavatele. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2016, 10.00 hod.

Pěstební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění pěstebních prací v lesních porostech na území hlavního města Prahy a dále na vybraných plochách zeleně ve správě zadavatele. Zadavatel bude požadovat poskytnutí služeb dle aktuální potřeby, a to zejména v případech, kdy nebude předmětné práce schopen plnit vlastními silami. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s maximálně třemi dodavateli.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.12.2016, 10.00 hod.

Dodávka krmiv

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka krmiv pro živočichy (obiloviny, krmiva pro odchov mláďat, lizy pro zvěř, krmivo pro včely aj.).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.11.2016, 10.00 hod.

Odbahnění rybníka Lítožnice

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění sedimentu ze dna rybníka Lítožnice (č.p. 1573/1, k.ú. Dubeč) a odtěžení dělící hráze.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.11.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 11.11.2016, 10.00 hod.

Dodávka a instalace lanovky na dětské hřiště U včelaře

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace herního prvku „Lanovka“, ohraničení dopadové plochy a likvidace staré lanovky včetně stávajícího ohraničení dopadové plochy dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 14.10.2016, 10.00 hod.

Obnova stromořadí Budečská Praha 2 – pilotní projekt

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení pilotního projektu celkové obnovy uličního stromořadí s využitím technologie prokořenitelných prostor (tj. vybudování prokořenitelných prostor, obnova povrchů, kácení 2 stromů, odstranění pařezů cca 9 ks, výsadba cca 13 stromů a další související zemní, dlaždičské a drobné zednické práce, dodávka a instalace infopanelu).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 18.10.2016, 10.00 hod.

Obnova stromořadí v ulici V Olšinách, Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů do stávajícího stromořadí v zeleném pásu podél komunikace na území městské části Praha 10 v oblasti Strašnic (tj. kácení cca 55 stromů, odstranění pařezů cca 65 ks, výsadba cca 76 stromů a další související práce).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2016, 10.00 hod.

Výroba a dodávka 6 ks kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výroba a dodávka 6 ks kontejnerů, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele. Jedná se 4 ks pasivních kontejnerů (certifikace pro BIO odpad), 1 ks pasivní kontejner (velko-objemový) a 1 ks aktivní kontejner (sklápěč).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace-textová část), v příloze č. 3 (technická specifikace-obrazová část) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2016, 10.00 hod.

Obnova stromořadí – Praha 8 – Karlín

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů převážně do stávajících prázdných rabat ve vybraných uličních stromořadích na území městské části Praha 8 v oblasti Karlína (tj. kácení cca 19 stromů, odstranění pařezů cca 33 ks, výsadba cca 35 stromů a další související práce).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2016, 10.00 hod.

Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je odvoz a odstranění odpadu z černých skládek na území hl. m. Prahy, k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky. Odpad pochází z černých skládek v okolí vodních toků.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.10.2016, 10.00 hod.

Oprava kanalizačního potrubí – Motol ul. V Borovičkách

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace (zatrubněného potoka) v lokalitě Praha – Motol, ul. V Borovičkách dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.9.2016, 10.00 hod.

Přestavba objektu školkařské prodejny

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je přestavba prodejní budovy zahradnického střediska na mateřskou školu a zázemí pro správce areálu se stavebními úpravami dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.9.2016, 10.00 hod.

Rekonstrukce objektu strážnice Milíčov

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, provedení kompletní rekonstrukce objektu strážnice Milíčov dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22.9.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 29.9.2016, 10.00 hod.

Nákup osobního vozidla typu SUV

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového vozidla, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.9.2016, 9.00 hod.
Lhůta prodloužena do 15.9.2016, 10.00 hod.

Přestavba bývalé truhlárny na včelařský provoz medárny a skladů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací a stavební práce na přestavbu medárny a skladů pro včelařský provoz.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.9.2016, 10.00 hod.

Krmiva pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka krmiv pro živočichy (obiloviny, speciální krmiva, krmiva pro psy a jiné živočichy, červi, krmivo pro včely aj.).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5. 9. 2016, 9.00 hod.

Dodání servisního vozidla a sklápěče

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 2 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Servisní vozidlo
Část 2: Sklápěč

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2016, 11.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.9.2016, 11.00 hod.

Pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2016, 10.00 hod.

Dodávka osobního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového vozidla, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 8. 2016, 10.00 hod.

Provádění přípravných a stavebních prací

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění přípravných a stavebních prací při realizaci vodohospodářských staveb (úpravy, revitalizace a opravy vodních toků a vodních nádrží) na území hl. m. Prahy. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s maximálně třemi dodavateli.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 19.8.2016, 10.00 hod.

Oprava oplocení areálů usazovacích nádrží

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je celková oprava oplocení areálů dešťových usazovacích nádrží Řepy I, Stodůlky I a Stodůlky II v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2016, 9.00 hod.

Dodávka univerzálních kolových traktorů

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových univerzálních kolových traktorů včetně čelních nakladačů v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 18.8.2016, 10.00 hod.

Dodávka multifunkčního komunálního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 1 ks nového víceúčelového komunálního vozidla včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2016, 11.00 hod.

Restaurování kamenného zábradlí na Mecseryho cestě v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je restaurování kamenného zábradlí na Mecseryho cestě v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická zpráva), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 1. 8. 2016, 10.00 hod.

Dodávka parkových sekaček

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových parkových sekaček umožňujících kombinovanou seč, sekání se sběrem i mulčování travnatých ploch, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 29.7.2016, 11.00 hod.,
Lhůta prodloužena do 1.8.2016, 11.00 hod.

Výběr provozovatele skládky pro uložení odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je ukládání odpadu na skládku. Předávaný odpad pochází z odstraňování černých skládek v okolí vodních toků, nádrží a lesů na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14. 7. 2016, 10.00 hod.

Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou zemní práce při údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 18.7.2016, 11.00 hod.

Restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická zpráva), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

Informační systém do Obory Hvězda

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dílenské výrobní dokumentace a následná výroba nového informačního systému do Obory Hvězda včetně instalace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace – soubory uložené na externím úložišti ve formátu rar) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 4 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sklápeč
Část 2: Technické vozidlo – truhlárna
Část 3: Dílenská vozidla s vestavbou

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.7.2016, 11.00 hod.

Dodávka nákladního vozidla – nosiče kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nákladního vozidla kategorie N3G (6×6) – hákového nosiče kontejnerů v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 23.6.2016, 11.00 hod.
Lhůta prodloužena do 28.6.2016, 11.00 hod.

Dodávka kráčivého rypadla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nového kráčivého rypadla v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.6.2016, 10.00 hod.

Nákup osobního vozidla typu Pick-up

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového vozidla dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.6.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.6.2016, 10.00 hod.

Dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů a potoků

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů rybníků a potoků.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 11.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění provozu dětských hřišť, zajištění dozoru hřišť a objektu veřejných WC včetně údržby objektů, ploch dětských hřišť a přilehlých ploch zeleně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 26.5.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 30.5.2016, 12.30 hod.

Opravy a údržba traktorů Zetor pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky Zetor včetně dodávky náhradních dílů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9. 5. 2016, 10.00 hod.

Informační systém do Obory Hvězda

Přílohy:výzva k podání nabídky příloha č. 1 - čestné prohlášení příloha č. 2 - položkový rozpočet příloha č. 3 - technická specifikace (odkaz: http://www.uschovna.cz/zasilka/JAZ98TCSV3EZVCNS-239/) příloha č.4 - návrh smlouvy rozhodnutí o zrušení

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dílenské výrobní dokumentace a následná výroba nového informačního systému do Obory Hvězda včetně instalace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace – soubory uložené na uvedeném odkazu) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6. 5. 2016, 10.00 hod.

Dosadby v ulici Korunní – Praha 2, 3 a 10

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služby je provedení realizace obnovy uličního stromořadí v ulici Korunní na území městských částí Praha 2, 3 a 10 (tj. kácení, odstranění pařezů, výsadba cca 40 stromů a další související práce). Nedílnou součástí zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 5. 2016, 9.00 hod.

Přípojky inženýrských sítí strážnice Milíčov

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je provedení přípojek inženýrských sítí dle projektové dokumentace včetně povolení prací od TSK.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 4. 2016, 9.00 hod.

Dodání OOPP pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby organizace.
Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pracovní holinky
Část 2: OOPP ostatní

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20. 4. 2016, 9.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s maximálně pěti dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19. 4. 2016, 10.00 hod.

Výroba atypických lavic do Královské obory Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dílenské výrobní dokumentace a následná výroba prototypu atypické lavice, poté samotná výroba 3 ks atypických lavic s délkou 2,5 m a 32 ks atypických lavic s délkou 1,75 m.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19. 4. 2016, 9.00 hod.

Dodávka netkaných geotextilií pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku netkaných geotextilií pro potřeby organizace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 3. 2016, 9.00 hod.

Dodání osobních ochranných pracovních prostředků pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků dle potřeb organizace. Vybrané oděvy budou opatřeny logem.
Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pracovní oděvy
Část 2: Pracovní obuv
Část 3: Pracovní holinky
Část 4: OOPP pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
Část 5: OOPP ostatní

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29. 3. 2016, 9.00 hod.

Dodávka drceného kameniva pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání drceného kameniva na území hl. m. Prahy. Dopravu kameniva si objednatel bude zajišťovat na vlastní náklady.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21. 3. 2016, 9.00 hod.

Pěstební opatření a arboristické zásahy v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin a to zejména řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, výchovný a redukční obvodový.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapové podklady) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14. 3. 2016, 9.00 hod.

Truhlářské a tesařské práce

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je provedení truhlářských a tesařských prací, výroba tesařských a truhlářských výrobků a řeziva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 3. 2016, 9.00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodání zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohoží, drátěných košů, fólií, juty, kontejnerů, atd.)

Veřejná zakázka je rozdělena do následujících částí:
Část 1: Školkařský materiál – textílie, fólie, rohože, juta,
Část 2: Materiál pro výsadbu,
Část 3: Školkařský materiál – drátěné koše a kontejnery,
Část 4: Ostatní školkařský materiál.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7. 3. 2016, 9.00 hod.

Hrubé terénní úpravy RN Homolka na Motolském potoce

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je provedení hrubých terénních úprav (rybník a přeložka koryta Motolského potoka) včetně zajištění odvozu a likvidace vytěžených zemin, vybourání a likvidace starých betonových konstrukcí v korytě Motolského potoka a odstranění pařezů. Zemina bude ukládána na deponii Řeporyje č.p. 1552/3 k.ú. Řeporyje, kde bude upravena do figury, vysvahována a zhutněna.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumetace).

Lhůta pro podání nabídek je do 24. 2. 2016, 10.00 hod.

Realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin a to zejména řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, výchovný a redukční obvodový.

Podrobný položkový přehled očekávaných pracovních úkonů, včetně jejich bližší specifikace, je obsažen v Příloze č. 2 – Položkovém rozpočtu a v Příloze č. 3 – Mapových podkladech.

Lhůta pro podání nabídek je do 22. 2. 2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 24. 2. 2016, 10.00 hod.

Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění zemních prací. Jedná se o jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlasními silami. Stroje budou použity při běžné údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

strong>Lhůta pro podání nabídek je do 22. 2. 2016, 9.00 hod.

Dodání zahradnických potřeb pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodání zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, dřevěné kůly, drátěné koše, fólie, juta, kontejnery, atd.)

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17. 2. 2016, 9.00 hod.
Lhůta prodloužena do 19. 2. 2016, 9.00 hod.

Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 2. 2016, 9.00 hod.

Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný pro těžký kamenný zához ukládaný strojně o hmotnosti min. 80 kg s deskovitou až krychlovitou odlučností a s min. jednou stranou rovnou (lícovou).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 2. 2016, 9.00 hod.

Opravy a údržba nákladních vozidel včetně náhradních dílů pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních služeb oprav a údržby nákladních vozidel (Tatra, Man, Scania, Avia, Multicar) pro Lesy hl. m. Prahy a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 2. 2016, 9.00 hod.
Lhůta prodloužena do 5. 2. 2016, 9.00 hod.

Opravy a údržba osobních a užitkových vozidel včetně náhradních dílů pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních služeb oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozidla Škoda,
Část 2: vozidla Peugeot, Citroen, Dacia, Opel, Renault,
Část 3: užitková vozidla Ford, Mitsubishi, Suzuki, Peugeot,
Část 4: vozidla Niva, Niva Chevrolet, GAZ Gazela.

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 2. 2016, 9.00 hod.
Lhůta prodloužena do 5. 2. 2016, 9.00 hod.

Dodávka betonu pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky je dodávka betonu autodomíchávači na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25. 1. 2016, 9.00 hod.

Divoká zahrada Hostivař – II. etapa

Předmětem plnění zakázky na stavební práce je provedení zemních prací, základů, lávek, vyhlídek, oplocení, zábradlí a cest dle projektové dokumentace v areálu hájovny Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 9. 12. 2015, 9.00 hod.

Krmiva pro psy a ostatní živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka krmiv pro psy a ostatní živočichy v zájmových chovech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 12. 2015, 10.00 hod.

Dosadby do stromořadí Praha 2, 3 a 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů ve vybraných uličních stromořadích na území městských částí Praha 2, 3 a 10.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace + výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 1. 12. 2015, 10.00 hod.

Divoká zahrada Hostivař – I. etapa

Předmětem plnění zakázky na stavební práce je provedení oplocení gabiony a přípravné a bourací práce dle projektové dokumentace v areálu hájovny Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 27. 11. 2015, 9.00 hod.

smlouva

Vrtání skalního podloží v délce 420 m a 260 m se zatažením produktovodu PEHD SDR 11 DN90

Předmětem zakázky je vrtání skalního podloží v tř. těžitelnosti 6-7 ve dvou úsecích o délkách 420 m a 260 m se zatažením produktovodu DN 90 (PEHD, SDR 11). Jedná se o dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k realizaci veřejné zakázky „Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka“.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 18. 11. 2015, 9.00 hod.

Těžební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je provádění těžebních prací v lesních porostech a na vybraných plochách městské zeleně ve správě Lesů hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz pracovních operací) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 11. 2015, 10.00 hod.

Pěstební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je provádění pěstebních prací v lesních porostech a na vybraných plochách městské zeleně ve správě Lesů hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz pracovních operací) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 11. 2015, 10.00 hod.

Krmiva pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka krmiv pro živočichy.

Zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: obiloviny,
Část 2: granule pro zajíce,
Část 3: krmivo pro jehňata,
Část 4: lizy pro zvěř.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 10. 2015, 9.00 hod.

Oprava pobřežních zdí Dalejského potoka

Předmětem zakázky je provedení oprav pobřežních zdí Dalejského potoka v řkm 8,971-8,976 a v řkm 9,20-9,25. K zajištění stability obou břehů bude použit kámen čedič.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 29. 9. 2015, 9.00 hod.

Užitkové vozidlo pro údržbu veřejné zeleně střediska vodní toky

Předmětem zakázky je dodávka nového vozidla, které bude splňovat požadavky vyplývající z technické specifikace, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobil s parametry uvedenými v příloze Výzvy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 21. 9. 2015, 8.00 hod.

Krmiva pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka krmiv pro živočichy.

Zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: obiloviny,
Část 2: speciální krmiva,
Část 3: červi,
Část 4: granule pro zajíce,
Část 5: krmivo pro jehňata,
Část 6: lizy pro zvěř.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 21. 9. 2015, 9.00 hod.

Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je stavba vodovodu pro zásobování Jinonického potoka v rozsahu dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 16. 9. 2015, 9.00 hod.

Rámcová smlouva – provádění přípravných a stavebních prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění přípravných a stavebních prací při realizaci vodohospodářských staveb (úpravy, revitalizace a opravy vodních toků a vodních nádrží) na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 4. 9. 2015, 10.00 hod.

Rámcová smlouva – Opravy a údržba laviček a mobiliáře parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy a údržba laviček a mobiliáře parků celopražského významu (komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, Královská obora Stromovka, vrch Vítkov, Obora Hvězda). Doba plnění: říjen 2015 – září 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (fotodokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 1. 9. 2015, 9.00 hod.

Dodávka 2 ks nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nových nákladních automobilů (sklápěče).

Předmět plnění musí splňovat požadavky vyplývající z technické specifikace, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobily s parametry uvedenými v příloze Výzvy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 1. 9. 2015, 8.00 hod.

Dodávka servisního a dílenského vozidla

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na následující části: část 1: Servisní vozidlo, část 2: Dílenské vozidlo.
Předmět plnění musí splňovat požadavky vyplývající z technické specifikace, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobily s parametry uvedenými v přílohách Výzvy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace – servisní vozidlo), v příloze č. 3 (technická specifikace – dílenské vozidlo) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 1. 9. 2015, 8.00 hod.

Workout Dubeč

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace dětského hřiště se skluzavkou, šachového stolu, pohybových prvků pro seniory, dřevěného altánu, plochy na piknik, laviček a soustavy posilovacích prvků.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 11. 8. 2015, 9.00 hod.

Zateplení strážnice Stodůlky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zateplení a drobné stavební úpravy objektu strážnice v Praze 5 – Stodůlkách.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 28. 7. 2015, 10.00 hod.

Údržba a opravy zábradlí v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění údržby a oprav kovového či dřevěného zábradlí v parcích celopražského významu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 24. 7. 2015, 11.00 hod.

Realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů ve vybrané části Starý park – Královská obora Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů ve vybrané části Starý park v Královské oboře Stromovka. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin a to zejména řez stromů – zdravotní, výchovný a redukční obvodový, prováděný lezeckou technikou.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapové podklady) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 21. 7. 2015, 10.00 hod.

Rámcová smlouva – geodetické práce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění geodetických prací na základě položkového rozpočtu a potřeb zadavatele po dobu dvou let.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 13. 7. 2015, 10.00 hod.

Dodávka univerzálního nosiče nářadí (nástaveb)

Předmětem zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 1 ks univerzálního nosiče nářadí, který musí splňovat parametry vyplývající z technické specifikace.

Zakázka uveřejněna i na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-univerzalniho-nosice-naradi-nastaveb_9597/

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v zadávací dokumentaci, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh kupní smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list nabídky).

Lhůta pro podání nabídek do 27. 7. 2015, 10.00 hod.

Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je stavba vodovodu pro zásobování Jinonického potoka v rozsahu dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 8. 7. 2015, 10.00 hod.

Dodávka servisních odchytových vozidel

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks shodných vozidel se speciální vestavbou pro odchyt a odvoz zvířat Záchranné stanice hl. m. Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění zakázky jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení) a dále v příloze č. 2 (technická specifikace).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 7. 2015, 10.00 hod., lhůta prodloužena do 10. 7. 2015, 10.00 hod.

Rámcová smlouva – zajištění zemních prací

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zajištění zemních prací po dobu jednoho roku. Stroje budou použity při nárazových jednodenních či vícedenních pracích při běžné údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr) a v příloze č. 2 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 11. 6. 2015, 10.00 hod.

Realizace arboristických zásahů řešící výchovné řezy ve stromořadích a na pobytových loukách v Královské oboře – Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace arboristických zásahů řešící zanedbané výchovné řezy ve stromořadích a na pobytových loukách v Královské oboře – Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (podklady pro realizaci výchovných řezů) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 4. 6. 2015, 9.00 hod.

Oprava cesty k divadlu v Šárce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při opravě poničených úseků stávající cesty pro pěší v Divoké Šárce – cesty k divadlu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 26. 5. 2015, 12.00 hod.

Dodání a instalace odpadkových košů do parků v majetku hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a instalace odpadkových košů a stojanů na koše do parků v majetku hlavního města Prahy (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřín, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (mapové podklady), v příloze č. 4 (specifikace) a v příloze č. 5 (fotodokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 20. 5. 2015, 10.00 hod.

Revize uličního stromořadí v ulici Pod Kaštany, Praha 6, Dejvice

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace obnovy uličního stromořadí v lokalitě Pod Kaštany, Praha 6 – odstranění pařezů, kácení a výsadba stromů a další související práce.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (projektová dokumentace + výkaz výměr)

Lhůta pro podání nabídek do 18. 5. 2015, 10.00 hod.

Realizace arboristických zásahů ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu a na plochách zeleně v působnosti Lesů hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění odborných zásahů stromolezeckou technikou ve ztížených podmínkách u dřevin rostoucích mimo les a plnících mimoprodukční funkci.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz pracovních operací – arboristické práce ve ztížených podmínkách), v příloze č. 2 (výkaz pracovních operací – arboristické práce bez ztížených podmínek), příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (seznam uličních stromořadí).

Lhůta podání nabídek prodloužena do 21. 5. 2015, 10.00 hod.

Realizace stavebních prací a sadových úprav navazujících na tunel u Šlechtovy restaurace

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavebních prací a sadových úprav navazujících na tunel u Šlechtovy restaurace. Cílem je kompletní rekonstrukce okolí jižního nástupu do tunelu při zachování atmosféry místa v rámci historického parku Královská obora Stromovka a vlastního parteru Šlechtovy restaurace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 20. 5. 2015, 10.00 hod.

Provádění běžné udržovací péče ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu na území hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění běžné udržovací péče (tj. odborné zahradnické práce a další související práce) ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz pracovních operací), v příloze č. 2 (seznam ulic) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 6. 5. 2015, 10.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění provozu dětských hřišť, dozoru nad nimi a zajištění dozoru v objektu veřejných WC včetně údržby objektů, ploch dětských hřišť a přilehlých ploch zeleně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (výkaz výměr).

Lhůta pro podání nabídek do 6. 5. 2015, 10.00 hod.

Dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je dodání a instalace odpadkových košů a stojanů na koše do parků celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřín, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (mapové podklady), v příloze č. 4 (specifikace) a v příloze č. 5 (fotodokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 29. 4. 2015, 10.00 hod.

Zásobování Jinonického rybníka – vodovod DN 80

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je stavba vodovodu pro zásobování Jinonického potoka v rozsahu dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 5. 5. 2015, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění zakázky jsou uvedeny ve výzvě a v zadávací dokumentaci, dále v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (mapové podklady) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 4. 5. 2015, 9.00 hod.

Oprava lesní cesty Jenerálka

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je oprava nevyhovujícího stavu lesní cesty Jenerálka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek do 15. 4. 2015, 10.00 hod.

Provádění rozvojové a udržovací péče o výsadby extenzivních společenstev trvalek a cibulovin ve vybraných stromořadích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění rozvojové a udržovací péče o výsadby extenzivních společenstev trvalek a cibulovin ve vybraných stromořadích celopražského významu – tj. odborné zahradnické práce a další související práce.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a v příloze č. 1 (výkaz pracovních operací), v příloze č. 2 (seznam rostl. materiálu) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 10. 4. 2015, 10.00 hod.

Servis a revize závlah v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je jarní spuštění závlah včetně provedení drobných oprav a podzimní zazimování závlahových systémů. Předmětem plnění je zároveň provádění servisní činnosti, včetně výměny nefunkčních součástí podle zjištěné potřeby.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (návrh smlouvy) a v příloze č. 3 (mapové podklady).

Lhůta pro podání nabídek do 9. 4. 2015, 10.00 hod.

Rekonstrukce mlatové cesty na Psí louce ve Stromovce

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavbu je rekonstrukce mlatové cesty o rozloze 1 280 m². Je nutné doplnit podkladní vrstvy a obrusnou vrstvu. Nový mlatový povrch bude oddělen od stávajících asfaltových cest 5-ti řádkem z kamenné dlažby, který bude uložen do betonu. Součástí plnění je i úprava přilehlého terénu podél komunikace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz výměr), v příloze č. 2 (technická zpráva), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (mapový podklad).

Lhůta pro podání nabídek do 2. 4. 2015, 12.00 hod.

Opravy dlážděných komunikací v parcích celopražského významu

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu, na nějž bude uzavřena rámcová smlouva, je provádění oprav dlážděných komunikací z kamene nebo z kamenných odseků v parcích celopražského významu (Královská obora Stromovka, Letenské sady, komplex zahrad na Petříně, včetně zahrady Kinských).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (fotodokumentace) a v příloze č. 3 (výkaz výměr).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 4. 2015, 10.00 hod.

Celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici na Petříně

Předmětem zakázky malého rozsahu je celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě na Petříně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (vymezení a rozsah udržovaných ploch a specifikace jednotlivých činností včetně požadovaných četností prací).

Lhůta pro podání nabídek do 7. 4. 2015, 9.00 hod.

Dodávky kancelářských potřeb, tonerů a drogistického zboží

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka zboží, kterým se pro účely této veřejné zakázky rozumí kancelářské potřeby, tonery a drogistické zboží.

Podrobná specifikace zboží a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a v příloze č. 1 (položkový rozpočet).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 4. 2015, 10.00 hod.

Dodávky kancelářských potřeb, tonerů a drogistického zboží

Předmětem plnění této veřejné zakázky vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek kancelářských potřeb, tonerů a drogistického zboží pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je smlouva podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Rámcová smlouva – Provádění údržby kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění, na nějž bude uzavřena rámcová smlouva, je provádění údržby kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu (Královská obora Stromovka, vrch Vítkov, Letenské sady, komplex zahrad na Petříně, včetně zahrady Kinských a obora Hvězda).

Další požadavky týkající se předmětu plnění, jakož i další podmínky plnění jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy.
Podrobný položkový přehled pracovních úkonů je obsažen ve výkazu výměr v příloze Rámcové smlouvy. Uchazeč vyplní jednotlivé položky, od kterých se odvozuje celková cena.
Součástí výzvy je i návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby „Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu“.
Podrobný popis předmětu plnění zakázky je obsažen v zadávací dokumentaci dostupné na webu zadavatele: http://www.lhmp.cz/lesy2/verejne-zakazky/ a dále bude dostupná na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ .

Drcení betonu na zařízení staveniště pro údržbu Dalejského potoka v Řeporyjích

Předmětem zakázky je drcení betonů na zařízení staveniště pro údržbu Dalejského potoka v Řeporyjích. Předpokládaný rozsah prací je 4000 t. Uchazeč provede vlastní kontrolní odhad. Drcení betonů bude probíhat na velikost 32 – 63 mm se separací ocelové výztuže.
Nabídková cena bude obsahovat: dopravu techniky na místo drcení a zpět, manipulace a přesuny materiálu na drcení v rámci ZS, úpravu materiálu na velikost vhodnou k drcení, nakládku do drtiče, kypování materiálu v místě, kompletní obsluhu strojů, PHM, servis, případné kropení. ZS je bez trvalé ostrahy.
Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uvedeno předpokládané množství materiálu k drcení. Do výkazu výměr uchazeč doplní jednotkovou cenu za tunu.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou provedených prací do 500.000,- Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě

Předmětem veřejné zakázky je celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě na Petříně. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo s jedním dodavatelem. Celoroční kontinuální péčí se rozumí zejména: a) Péče o biologické prvky a jejich kontrola – trávníky a vinná réva. b) Likvidace biologického odpadu, včetně jeho uložení na skládku, popř. jiného způsobu zneškodnění nebo dalšího využití dle platné právní úpravy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. c) Ohlašování pověřenému zástupci objednatele havarijní situace a zjištěné nedostatky na biologických prvcích. d) Drobné opravy technických prvků (opravy oplocení a opěrných konstrukcí) Celý článek »

Dodávky sadebního materiálu pro organizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek sadebního materiálu pro lesnické účely, pro LVS 1 a 2. Sazenice musí splňovat požadavky na kvalitu dle vyhl. 29/2004 Sb. a dle ČSN 482115. Dodavatel doloží kopii licence pro uvádění sadebního materiálu do oběhu dle zák. č. 149/2003 Sb. Kvalita sadebního materiálu bude posouzena na základě jeho prohlídky na místě. Za tímto účelem dodavatel umožní prohlídku nabízeného sadebního materiálu. Dodavatel umožní pořízení fotodokumentace sadebního materiálu. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli předvedený sadební materiál. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky sadebního materiálu podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Uchazeč podá nabídku jen na ty položky, které může nabídnout. U položek, kterými uchazeč nedisponuje, vyplní v položkovém rozpočtu do pole cena hodnotu 0. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Opravy a údržba traktorů pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění komplexních služeb oprav a údržby traktorů pro Lesy hl. m. Prahy, včetně pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, rozdělených na části A až C. Uchazeč může podávat nabídky na každou část samostatně. Součástí nabídky je smlouva na opravy a údržbu traktorů podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena kupní smlouva s jedním dodavatelem.
Podrobný popis předmětu plnění díla je obsažen v zadávací dokumentaci (viz příloha č. 1) dostupné na webu zadavatele: http://www.lhmp.cz/lesy2/verejne-zakazky/ a dále bude dostupná na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ .

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je nakládání s odpady v Praze nebo v dojezdové vzdálenosti do 20 km od hranic katastrálního území Prahy dle zadávací dokumentace.

Zakázka je rozdělena na části:

Část 1: biologicky rozložitelný odpad
Část 2: komunální odpad
Část 3: stavební odpad
Část 4: pneumatiky
Část 5: nebezpečný odpad

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zakázka je rovněž zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek do 2. 4. 2015, 10.00 hod.

Dodávky hutního a spojovacího materiálu pro organizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek hutního a spojovacího materiálu pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky hutního a spojovacího materiálu podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný

Předmětem zakázky je dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný pro těžký kamenný zához ukládany strojně o hmotnosti min. 80 kg s deskovitou až krychlovitou odlučností a s min. jednou stranou rovnou (lícovou). Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uvedeno předpokládané množství lomového kamene, které organizace v daném období odebere a předpokládaný objem dopravy kamene do místa dodání. Do výkazu výměr uchazeč doplní jednotkovou cenu kamene a do části doprava orientační vzdálenost místa plnění zakázky do místa dodání kamene a zpět.
Místo dodání kamene: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 109 00 Praha 10.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou dodávky kamene do 900 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Provádění zemních prací 2 ks pásových rypadel o hmotnosti 13 – 15t se šířkou pásů min. 90 cm/pás.

Předmětem zakázky je provádění zemních prací v podmáčeném prostředí 2 ks pásových rypadel o hmotnosti 13 – 15 t, se šířkou pásů min. 90 cm/pás. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uveden předpokládaný objem prací. Dopravu rypadel do a z místa plnění zadavatel požaduje započítat do nabídkové ceny.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 1 800 000,- do Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele

Dodávky hutního a spojovacího materiálu pro organizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek hutního a spojovacího materiálu pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky hutního a spojovacího materiálu podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb

Předmětem zakázky je dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uvedeno předpokládané množství soklového kamene, které organizace v daném období odebere a předpokládaný objem dopravy kamene do místa dodání. Do výkazu výměr uchazeč doplní jednotkovou cenu kamene a do části doprava orientační vzdálenost místa plnění zakázky do místa dodání kamene a zpět.
Místo dodání kamene: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 109 00 Praha 10.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou dodávky kamene do 850 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Dodávka stavebnin

Předmětem zakázky je dodávka stavebnin pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, jsou uvedeny předpokládané druhy a množství stavebnin, které organizace v daném období odebere.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 500 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Dodávka stavebního řeziva

Předmětem zakázky je dodávka stavebního řeziva pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, jsou uvedeny předpokládané druhy a množství stavebního řeziva, které organizace v daném období odebere.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 500 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Zpracování návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy

Předmětem zakázky je zpracování návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2025 (dále jen KK EVVO) a související analytická a organizační práce.

Dodávka a doprava betonu pro potřeby organizace

Předmětem zakázky je dodávka a doprava betonu autodomíchávači na území hl. m. Prahy pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, jsou uvedeny předpokládané druhy a množství betonů, které organizace v daném období odebere. Případné další požadavky, které nejsou součástí této výzvy, jako je použití čerpadla betonu včetně všech podmínek nasazení na stavbě, poplatky za vykládku a nakládku betonu (v délce 30 min., 30 – 60 min., nad 60 min.), příplatky za odběr betonu (v pracovních dnech od 18:00 hod do 6:00 hod, v sobotu, neděli a ve státem uznávaný svátek) a zimní přirážky budou účtovány dle platného ceníku dodavatele betonu pro dané období. Celý článek »

Nákup a servis motorových pil a křovinořezů

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a služeb – nákup a servis motorových pil a křovinořezů. Na základě této výzvy bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Poskytování veterinární péče

Předmětem zakázky činnosti vybraného veterinárního lékaře bude poskytování nutné veterinární péče zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 90 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 5 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 5 %). Jedná se především o savce a ptáky. Bude se jednat zejména o provádění veterinárních zákroků (vyšetření, drobné i složitější chirurgické zákroky, apod.). Dále bude prováděna dle potřeby odběratele kontrolovaných živočichů umístěných v záchranné stanici (veterinární dohled). Veterinární lékař musí být schopen v případě nutnosti provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok.

Zakázka bude realizována v průběhu tří let s počátkem platnosti od začátku roku 2015.

Bližší informace poskytne kontaktní osoba.

Dodávka olejů a maziv

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka olejů a maziv rozdělených na části A až D (nabídky možné podávat na každou část samostatně) vybraným uchazečem pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. Předpokládaná cena dodávky je 500 000 Kč bez DPH. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem a vyplněný položkový rozpočet. Zadavatel trvá na tom, aby uchazeč v rámci smlouvy poskytl záruku za jakost na dodané oleje a maziva nejméně v délce 24 měsíců a garanční certifikát o vhodnosti oleje pro vozidla organizace. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Opravy a údržba vozidel pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění komplexních služeb oprav a údržby vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, včetně pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, rozdělených na části A až E. Uchazeč může podávat nabídky na každou část samostatně. Součástí nabídky je smlouva na opravy a údržbu vozidel podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Dodávky pneumatik pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek pneumatik pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky pneumatik podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Krmiva pro živočichy

Rámcová smlouva VZMR na dodávku krmiv dle přiloženého položkového rozpočtu včetně doručení na jednotlivé úseky zadavatele, v předpokládané hodnotě do 200 000 Kč. Dodávky budou požadovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Nevyčerpání uvedeného objemu neopravňuje dodavatele k jakýmkoliv nárokům vůči zadavateli. Jsou-li v položkovém rozpočtu uvedeny názvy konkrétních výrobků, nebo výrobců, zadavatel připouští i jiná řešení srovnatelného druhu i od jiných výrobců.

Položkový rozpočet obsahuje nejběžnější položky, které zadavatel nakupuje.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil dopravu nakoupeného zboží na jednotlivé úseky zadavatele.

Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a v množství alespoň 70 kg (obiloviny 1000 kg ). Zadavatel požaduje, aby uchazeč cenu dopravy zahrnul do nabídkové ceny zboží.

Rekonstrukce vstupního prostoru u Citadely v zahradě Kinských, II.etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky na provedení stavební práce je rekonstrukce vstupního prostoru u Citadely v zahradě Kinských, II.etapa, která je v současnosti z asfaltového povrchu, který v rámci rekonstrukce bude nahrazena kamennou dlažbou – odseky. Součástí založení budou mikropiloty.

Dodávka vyvážecího vleku s hydraulickou rukou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vyvážecího vleku s hydraulickou rukou za traktor vybraným uchazečem pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. Maximální cena dodávky je 500 000 Kč bez DPH. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem. Zadavatel trvá na tom, aby uchazeč v rámci smlouvy poskytl záruku za jakost na dodaný vlek nejméně v délce 24 měsíců. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas. 

Dodávka servisních a užitkových automobilů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových nebo předváděcích vozidel pick up s maximálně 1 000 najetými kilometry vybraným uchazečem pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. Maximální cena dodávky je 1 400 000 Kč bez DPH. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem. Zadavatel trvá na tom, aby uchazeč v rámci smlouvy poskytl záruku za jakost na dodaná vozidla nejméně v délce 24 měsíců. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas. 

Nákup výpočetní techniky pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek výpočetní techniky pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Provádění a zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci v oblasti stavebně technické pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude provádění a zajištění nepravidelného výkonu provádění a zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci v oblasti stavebně technické pro Lesy hl. m. Prahy. Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Provádění a zajištění instalatérských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude provádění a zajištění nepravidelného výkonu instalatérských prací v termínech určených zadavatelem vykonávaných dle potřeby zadavatele na nemovitém majetku zadavatele dodavatelským způsobem v objektech ležících na katastrálním území Prahy pro organizaci Lesy hl. m. Prahy, IČ 45247650. 

Součástí nabídky je vyhotovení smlouvy podepsané uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Ostraha objektu Práčská po pracovní době a sledování objektů Práčská, Milíčov a Hostivař pomocí stávajícího kamerového systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Práčská a střežení pomocí kamer, resp. PCO objektů Práčská, Milíčov a Hostivař.

Součástí výzvy je i návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

Ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZVZ zadavatel stanoví, že se zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

-->