V období od 9. ledna do 31. března 2017 budeme ve východní části Královské obory Stromovka u vstupu od Výstaviště a v okolí planetária ze zdravotních a bezpečnostních důvodů postupně odstraňovat 56 stromů v okolí parkových cest. Dřeviny jsou v havarijním zdravotním stavu a představují nebezpečí pro návštěvníky parku pohybující se v jejich okolí. Kořeny stromů jsou napadeny dřevokaznou houbou. Jelikož podhoubí v půdě přežívá ještě nějaký čas po odstranění stromů, náhradní výsadbu za tyto dřeviny budeme moci provést až v následujícím roce. Jižně od planetária odstraníme také 295 menších stromků (s obvodem kmene do 80 cm), abychom prosvětlili celý porost a umožnili jeho další rozvoj.

Zdravotní stav všech 56 dřevin, které v okolí planetária ze zdravotních a provozně bezpečnostních důvodů musíme pokácet, je velmi špatný. Prosychají, mají vyhnívající dutiny a jsou napadeny dřevokaznými houbami, zejména vějířovcem obrovským (Meripilus giganteus), který ničí bázi stromů a jejich kořenový systém. Houba dřevo stromu rozkládá a způsobuje hnilobu, strom tak ztrácí stabilitu a hrozí, že se vyvrátí. Protože napadené stromy se nacházejí v blízkosti nejnavštěvovanějších míst v parku, bude nutné je odstranit. Podhoubí vějířovce může dosahovat až do vzdálenosti několika desítek metrů kolem kořenů stromu a i po odstranění svého hostitele houba v půdě dále přežívá. Proto není možné okamžitě na místě vysadit dřeviny nové. Další výsadby budeme v této lokalitě provádět až rok po odstranění napadených dřevin.

Probírku 295 menších stromků uskutečníme v hustě osázené části parku jižně od planetária. Jedná se především o smrky a douglasky, které sesychají a v současnosti nemají prostor k růstu. Probírkou docílíme prosvětlení porostu a umožníme tak další rozvoj stromům, které se zde nacházejí.

mapka

Mapa s vyznačenou oblastí, které se zásahy dotknou

Královská obora má charakter přírodní památky a vyskytuje se zde mnoho vzácných a ohrožených organismů včetně přibližně 20 druhů ptáků. Proto přistupujeme k jakýmkoli zásahům do parku velmi citlivě. Stromy, které není možné zachovat, odstraníme ve shodě s odborným ornitologickým, entomologickým a chiropterologickým doporučením tak, abychom zajistili co největší ochranu ptactva, hmyzu, netopýrů i dalších živočichů. Kácení provedeme v době vegetačního klidu. Některé stromy byly biologickým dozorem (zajišťuje správnou realizaci záměru s ohledem na ochranu rostlin a živočichů) označeny jako zimoviště netopýrů. Své zimní úkryty netopýři opouštějí nejdříve koncem února a během března. Dotčené dřeviny proto budeme odstraňovat až v posledních dvou březnových týdnech, abychom jejich případné zimní obyvatele neohrozili.

Projekt obnovy stromového patra ve Stromovce realizujeme na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků akci také financujeme.

Naše organizace na území Stromovky jako její správce dlouhodobě a průběžně provádí dosadby stromů a keřů. Od roku 2014 jsme v části parku u planetária vysadili více než 100 nových vzrostlých stromů. Postupujeme tak v souladu s celkovým kompozičním řešením parku, které zohledňuje jeho významnou historickou a přírodní hodnotu a také jeho rekreační funkci.