Orgány státní správy lesů

Ministerstvo: Ministerstvo zemědělství, viz § 15, odst. 1, zákona č. 2/1969 Sb. v platném znění, které je ústředním orgánem státní správy lesů.

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Kompetence dle zákona č. 289/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zemědělství a životního prostředí
Kompetence dle zákona č. 289/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností: Město Říčany, odbor životního prostředí
Kompetence jsou vymezeny zákonnými předpisy týkajícími se reformy státní správy k 1. 1. 2003.

Orgány státní správy vykonávají kompetence uvedené v § 48a, § 49 zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Orgány státní správy ochrany přírody

Ministerstvo životního prostředí: je ústředním orgánem ochrany přírody.
Jeho působnost je vymezena v § 79, zákona č. 114/1992 Sb.

Magistrát hlavního města Prahy, OŽP
Jeho působnost je vymezena § 77, zákona č. 114/1992 Sb.

Správa chráněných krajinných oblastí ČR: CHKO Český kras, 267 18 Karlštejn I/86
Jejich působnost je vymezena § 78 zákona č. 114/1992 Sb.

Česká inspekce životního prostředí
Její působnost je vymezena § 2-8 zákona České národní rady č. 282/1991 Sb.

Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor zemědělství a životního prostředí
Kompetence dle zákona č. 289/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností: Město Říčany, Odbor životního prostředí
Kompetence jsou vymezeny zákonnými předpisy týkající se reformy státní správy k 1. 1. 2003.

Obce: Jejich působnost je vymezena § 76, zákona č. 114/1992 Sb.

 

Dozor v lesním hospodářství

Na základě ustanovení § 50 zákona č. 289/1995 Sb. vykonává Ministerstvo životního prostředí vrchní státní dozor.

 

Legislativní předpisy
 • Zákon č. 289 ze dne 3. 11. 1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Zákon č. 149 ze 18. 4. 2003, o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • Zákon č. 387 ze dne 19. 8. 2005, kterým se mění zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a zákon o ochraně přírody a krajiny.
 • Zákon č. 449 ze dne 27. 11. 2001, o myslivosti (ve znění č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
 • Vyhláška č. 77 MZe ze dne 18. 3. 1996, o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně lesů určených k plnění funkcí lesa.
 • Vyhláška č. 78 MZe ze dne 18. 3. 1996, o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
 • Vyhláška č. 79 MZe ze dne 18. 3. 1996 (ve znění č. 52/1999 Sb.), o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení.
 • Vyhláška č. 80 MZe ze dne 18. 3. 1996, o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů.
 • Vyhláška č. 139 MZe ze dne 23. 4. 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • Vyhláška č. 83 MZe ze dne 18. 3. 1996, o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
 • Vyhláška č. 84 MZe ze dne 18. 3. 1996, o lesním hospodářském plánování.
 • Vyhláška č. 100 MZe ze dne 28. 3. 1996 (ve znění č. 324/2003 Sb.), kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.
 • Vyhláška č. 101 MZe ze dne 28. 3. 1996, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. (ve znění č. 236/2000 Sb.)
 • Vyhláška č. 219 MZe ze dne 10. 9. 1998, o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
 • Vyhláška č. 55 MZe ze dne 15. 3. 1999, o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • Vyhláška č. 433 MZe ze dne 3. 12. 2001, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa.

Více naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.