Možná jste při procházce lesem narazili na podivné vysoké pařezy nebo na hnijící povalený kmen stromu. Pokud jste si řekli, že něco takového přece do udržovaného lesa nepatří, vězte, že opak je pravdou. Tzv. mrtvé dřevo bývá významnou součástí lesních ekosystémů a v přírodě má nezastupitelnou funkci. Mrtvé dřevo poskytuje úkryt i zdroj potravy pro drobné savce, ptáky, plazy, obojživelníky, netopýry i hmyz a vytváří prostředí pro růst lišejníků a hub. Také má důležitou úlohu při obnově lesa. Nadbytečným odebíráním dřeva totiž les ochuzujeme o potřebné živiny a životní prostor pro mnohé organismy. A právě tlející biomasa vytváří základ druhové rozmanitosti rostlin i živočichů.

 

Vysoké pařezy dubů

Vysoké pařezy Dub

Vyšší pařezy u dubů ponecháváme pro nepřerušený rozvoj hmyzích druhů a hub, které jsou vázány na tato stanoviště. Zajišťujeme tak zdejší vysokou pestrost živočišných a rostlinných druhů. Často se jedná o vzácné a chráněné druhy.

 

Torza stromů

Torzo stromu

I méně pozorný návštěvník pražských lesů zaznamenal místy ponechané zlomy stromů s odříznutou větší částí kmene. Ponechaná torza stromů, především jejich tlející jádro, jsou domovem hub a mnoha bezobratlých živočichů a zvyšují tak druhovou pestrost ekosystému. V porostech ponecháváme pouze torza stromů, která nejsou pro návštěvníka lesa nebezpečná. Mrtvé a tlející dřevo se svými obyvateli tak obohacuje skrytý život lesa.

 

Ponechání dříví k zetlení

Ponechání dříví k zetlení BR

Místy ponecháváme části kmenů různých druhů dřevin pro rozvoj hmyzích druhů a hub, které jsou vázány na tyto dřeviny. Zajišťujeme tak zdejší vysokou pestrost živočišných a rostlinných druhů. Často se jedná o vzácné a chráněné druhy.

 

Ponechané metrové dříví k zetlení

Ponechané metrové dříví k zetlení

Ponechaná hromádka nekvalitního metrového dříví dnes hostí hmyz i dřevokazné houby.  Zajišťujeme tak zdejší vysokou pestrost živočišných a rostlinných druhů. Často se jedná o vzácné a chráněné druhy.

 

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel

Vhodné životní prostředí pro hmyz lze vytvořit i zcela uměle a hmyzí hotel se tak stane zajímavým místem k pozorování jeho návštěvníků. Hmyzím hotelem podporujeme měně početné druhy hmyzu (např. včely samotářky, čmeláky,…).

 

Hromádky suchého klestu k zetlení

Hromádky suchého klestu k zetlení

Hromádky suchého klestu hlouběji v porostech a na méně frekventovaných místech ponecháváme k postupnému zetlení. Po celou dobu skýtají úkryt drobným lesním organismům. Klest zároveň slouží jako lesní zásobník živin.

 

Hromada klestu ke štěpkování

Hromada klestu ke štěpkování

Hromada klestu u cesty zpravidla čeká na štěpkování, přičemž vyrobená štěpka může být dále využívána jako obnovitelný zdroj energie.

 

Vysoké pařezy akátů

Vysoké pařezy AK

Vysoké pařezy nepůvodních a nežádoucích akátů jsou ponechávány z důvodu potlačení kořenové výmladnosti této agresivní dřeviny. Místo akátů vysazujeme původní dřeviny vhodné na tyto lokality (dub, lípa,…). Přijďte se sem podívat za 5 let a uvidíte jiný les.

Lapák

lapák

Lapák je pokácený smrk, který je položený v lese a zakrytý větvemi, aby nevysychal. Tím se z něj stává atraktivní hostina pro kůrovce, který uvadající strom napadne místo toho, aby se pustil do zdravých stojících stromů v okolí. Napadený lapák poté v lese zbavíme kůry nebo jej odvezeme k odkornění. Tím zničíme vhodné prostředí pro množení brouka a jeho larvy a vajíčka uhynou.

Lapač

lapák

Lapače na kůrovce jsou umístěny na pasekách spolu s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze které se už nedostanou ven. Lesní tyto nápadné černé krabice pravidelně kontrolují a kůrovce odstraňují.