Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy: Pečujeme o přírodní bohatství Prahy.

Lesy hl. m. Prahy se starají o více než 2 900 hektarů pražských lesů a luk a pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, komplex zahrad na Petříně, Vítkov, Letenské sady či obora Hvězda, o 202 památných stromů na území Prahy a o stromořadí celopražského významu v takřka 50 pražských ulicích. Spravují také přibližně 300 kilometrů drobných vodních toků a přes 150 vodních nádrží. Provozují Zahradnictví Ďáblice a Kompostárnu hl. m. Prahy – Slivenec, spravují Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, včelnice, lesní zookoutky a vlastní ekocentrum Prales a prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty spolupracují s několika desítkami škol i širokou pražskou veřejností.

Organizace byla založena v roce 1992. V roce 2017 tak oslavila své 25. narozeniny. Zaměstnává přes 250 lidí, desítky dalších pro ni pracují jako brigádníci. Vnitřně se člení na 4 spolupracující střediska (Lesy, Vodní toky, Městská zeleň, Ekologická výchova) a 3 útvary (Útvar správy, Útvar ekonomický a Útvar ředitele).

Není-li uvedeno jinak, financuje naši činnost hlavní město Praha.

Středisko Lesy

Středisko obhospodařuje více než 2 900 ha městských lesů a lesních luk v majetku hl. m. Prahy, udržuje lesní a parkový mobiliář a vykonává funkci odborného lesního hospodáře.

Středisko Vodní toky

Středisko spravuje takřka 300 km drobných vodních toků na území Prahy a přes 150 vodních děl v majetku města. Podílí se na stavebních akcích a revitalizacích vybraných vodních toků i nádrží a pečuje o zeleň kolem vodních ploch a potoků.

Středisko Městská zeleň

Středisko zajišťuje správu a údržbu parků celopražského významu, památných stromů a stromořadí zařazených do systému stromořadí celopražského významu. V Zahradnictví Ďáblice pěstuje rostliny pro prodej i výsadby zeleně na území Prahy, v Kompostárně hl. m. Prahy – Slivenec ekologicky likviduje bioodpad z údržby městské zeleně i ze zahrad Pražanů.

Středisko Ekologická výchova

Pro mateřské, základní i střední školy, rodiny i seniory středisko připravuje ekovýchovné programy a aktivity. V roce 2011 k tomu zahájilo svůj dlouhodobý projekt Návrat včel do pražských lesů, od roku 2012 pod ním funguje Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Vede také lesní zookoutky a ekocentrum Prales.