Instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu

Předmětem veřejné zakázky jsou instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu a v lesích hl.m. Prahy. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Jednotlivé dílčí zakázky budou zadavatelem zadávány po dobu trvání rámcové smlouvy analogicky s ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona, tj. na základě uplatnění principu písemného objednávání jednotlivých dílčích plnění (objednávek), které se považují za písemné výzvy dle citovaného ustanovení. Objednávka bude činěna s odkazem na podmínky vymezené konkrétním způsobem v této rámcové smlouvě. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohu této výzvy.

Další požadavky týkající se předmětu plnění, jakož i další podmínky plnění, jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

-->