Realizace návrhu trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí Riegerovy sady, Praha 2

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby je realizace výsadeb extenzivního společenstva trvalek a cibulovin ve stávajících pásech komunikační zeleně ve stromořadí Italská, Praha 2, včetně vybudování jednoduchého oplocení a pořízení a instalace infopanelu. Součástí realizace zakázky je zajištění Dopravně inženýrského opatření – DIO a Dopravně inženýrského rozhodnutí – DIR.

Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5ti let po výsadbě.

Technologie výsadeb i provádění povýsadbové péče jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci „Návrh trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí Riegerovy sady“ zpracované Ing. Štěpánkou Šmídovou (11/2013) – viz Přílohu č. 2.
Obsah projektové dokumentace:
– Navrhovaný stav – technická zpráva 01
– Slepý výkaz výměr, materiálů a činností – 2 části (výkaz výměr a materiálů – založení; výkaz výměr a materiálů – rozvojová a udržovací péče)
– výkresová část – výkresy č. 02-03
Informační panel pro veřejnost musí svými rozměry, materiálem i celkovým desingem odpovídat již dříve instalovaným infopanelům k trvalkovým výsadbám ve stromořadích celopražského významu (viz. lokality Hořejší nábřeží v úseku Vltavská-Na Valentince, Jičínská v úseku Slezská-Korunní a Kostelní v úseku U letenského sadu-Muzejní). Závaznou grafickou úpravu a informační texty dodá zadavatel v průběhu realizace zakázky.

-->