Dodávka a doprava betonu pro potřeby organizace

Předmětem zakázky je dodávka a doprava betonu autodomíchávači na území hl. m. Prahy pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, jsou uvedeny předpokládané druhy a množství betonů, které organizace v daném období odebere. Případné další požadavky, které nejsou součástí této výzvy, jako je použití čerpadla betonu včetně všech podmínek nasazení na stavbě, poplatky za vykládku a nakládku betonu (v délce 30 min., 30 – 60 min., nad 60 min.), příplatky za odběr betonu (v pracovních dnech od 18:00 hod do 6:00 hod, v sobotu, neděli a ve státem uznávaný svátek) a zimní přirážky budou účtovány dle platného ceníku dodavatele betonu pro dané období.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 1 500 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele:

Součástí výzvy je návrh rámcové smlouvy. Rámcová smlouva bude uzavřena s maximálně čtyřmi uchazeči, kteří splní kvalifikační kritéria a nabídnou nejvýhodnější cenu. V případě, že budou hodnoceny méně než 4 nabídky, je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou smlouvu i s menším počtem uchazečů. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->