Dodávka stavebního řeziva

Předmětem zakázky je dodávka stavebního řeziva pro potřeby organizace Lesy hl. m. Prahy. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, jsou uvedeny předpokládané druhy a množství stavebního řeziva, které organizace v daném období odebere.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 500 000 Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->