Provádění zemních prací 2 ks pásových rypadel o hmotnosti 13 – 15t se šířkou pásů min. 90 cm/pás.

Předmětem zakázky je provádění zemních prací v podmáčeném prostředí 2 ks pásových rypadel o hmotnosti 13 – 15 t, se šířkou pásů min. 90 cm/pás. Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uveden předpokládaný objem prací. Dopravu rypadel do a z místa plnění zadavatel požaduje započítat do nabídkové ceny.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou do 1 800 000,- do Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele

-->