Celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě

Předmětem veřejné zakázky je celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici ve Strahovské zahradě na Petříně. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo s jedním dodavatelem. Celoroční kontinuální péčí se rozumí zejména: a) Péče o biologické prvky a jejich kontrola – trávníky a vinná réva. b) Likvidace biologického odpadu, včetně jeho uložení na skládku, popř. jiného způsobu zneškodnění nebo dalšího využití dle platné právní úpravy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. c) Ohlašování pověřenému zástupci objednatele havarijní situace a zjištěné nedostatky na biologických prvcích. d) Drobné opravy technických prvků (opravy oplocení a opěrných konstrukcí) Vymezení a rozsah udržovaných ploch a specifikace jednotlivých činností včetně požadovaných četností prací je přílohou č. 1 této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli během plnění veřejné zakázky, a to z důležitých důvodů (např. aktualizace pasportu ploch, změny vlastnických práv k udržovaným plochám, apod.), snížit nebo zvýšit výměru udržované plochy veřejné zeleně. Zadavatel si dále vyhrazuje právo nevyužít maximální rozsah prací uvedených v příloze č. 1 této výzvy. Další požadavky týkající se předmětu plnění, jakož i další podmínky plnění, jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

-->