Dodávky sadebního materiálu pro organizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby vybraným uchazečem bude zajištění nepravidelných dodávek sadebního materiálu pro lesnické účely, pro LVS 1 a 2. Sazenice musí splňovat požadavky na kvalitu dle vyhl. 29/2004 Sb. a dle ČSN 482115. Dodavatel doloží kopii licence pro uvádění sadebního materiálu do oběhu dle zák. č. 149/2003 Sb. Kvalita sadebního materiálu bude posouzena na základě jeho prohlídky na místě. Za tímto účelem dodavatel umožní prohlídku nabízeného sadebního materiálu. Dodavatel umožní pořízení fotodokumentace sadebního materiálu. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli předvedený sadební materiál. Součástí nabídky je rámcová smlouva na dodávky sadebního materiálu podepsaná uchazečem včetně doplněné přílohy – položkového rozpočtu. Uchazeč podá nabídku jen na ty položky, které může nabídnout. U položek, kterými uchazeč nedisponuje, vyplní v položkovém rozpočtu do pole cena hodnotu 0. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->