Drcení betonu na zařízení staveniště pro údržbu Dalejského potoka v Řeporyjích

Předmětem zakázky je drcení betonů na zařízení staveniště pro údržbu Dalejského potoka v Řeporyjích. Předpokládaný rozsah prací je 4000 t. Uchazeč provede vlastní kontrolní odhad. Drcení betonů bude probíhat na velikost 32 – 63 mm se separací ocelové výztuže.
Nabídková cena bude obsahovat: dopravu techniky na místo drcení a zpět, manipulace a přesuny materiálu na drcení v rámci ZS, úpravu materiálu na velikost vhodnou k drcení, nakládku do drtiče, kypování materiálu v místě, kompletní obsluhu strojů, PHM, servis, případné kropení. ZS je bez trvalé ostrahy.
Ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této výzvy, je uvedeno předpokládané množství materiálu k drcení. Do výkazu výměr uchazeč doplní jednotkovou cenu za tunu.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, s předpokládanou cenou provedených prací do 500.000,- Kč bez DPH, která je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

Součástí výzvy je návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->