Rámcová smlouva – Provádění údržby kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění, na nějž bude uzavřena rámcová smlouva, je provádění údržby kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu (Královská obora Stromovka, vrch Vítkov, Letenské sady, komplex zahrad na Petříně, včetně zahrady Kinských a obora Hvězda).

Další požadavky týkající se předmětu plnění, jakož i další podmínky plnění jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy.
Podrobný položkový přehled pracovních úkonů je obsažen ve výkazu výměr v příloze Rámcové smlouvy. Uchazeč vyplní jednotlivé položky, od kterých se odvozuje celková cena.
Součástí výzvy je i návrh smlouvy. Podáním nabídky dává uchazeč se zněním smlouvy svůj souhlas.

-->