Opravy dlážděných komunikací v parcích celopražského významu

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu, na nějž bude uzavřena rámcová smlouva, je provádění oprav dlážděných komunikací z kamene nebo z kamenných odseků v parcích celopražského významu (Královská obora Stromovka, Letenské sady, komplex zahrad na Petříně, včetně zahrady Kinských).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy), v příloze č. 2 (fotodokumentace) a v příloze č. 3 (výkaz výměr).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 4. 2015, 10.00 hod.

-->