Realizace arboristických zásahů ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu a na plochách zeleně v působnosti Lesů hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění odborných zásahů stromolezeckou technikou ve ztížených podmínkách u dřevin rostoucích mimo les a plnících mimoprodukční funkci.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (výkaz pracovních operací – arboristické práce ve ztížených podmínkách), v příloze č. 2 (výkaz pracovních operací – arboristické práce bez ztížených podmínek), příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (seznam uličních stromořadí).

Lhůta podání nabídek prodloužena do 21. 5. 2015, 10.00 hod.

-->