Revize uličního stromořadí v ulici Pod Kaštany, Praha 6, Dejvice

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace obnovy uličního stromořadí v lokalitě Pod Kaštany, Praha 6 – odstranění pařezů, kácení a výsadba stromů a další související práce.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (návrh smlouvy) a v příloze č. 2 (projektová dokumentace + výkaz výměr)

Lhůta pro podání nabídek do 18. 5. 2015, 10.00 hod.

-->