Rámcová smlouva – provádění přípravných a stavebních prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění přípravných a stavebních prací při realizaci vodohospodářských staveb (úpravy, revitalizace a opravy vodních toků a vodních nádrží) na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 4. 9. 2015, 10.00 hod.

-->