Těžební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je provádění těžebních prací v lesních porostech a na vybraných plochách městské zeleně ve správě Lesů hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz pracovních operací) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 3. 11. 2015, 10.00 hod.

-->