Dosadby do stromořadí Praha 2, 3 a 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů ve vybraných uličních stromořadích na území městských částí Praha 2, 3 a 10.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace + výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 1. 12. 2015, 10.00 hod.

-->