Vrtání skalního podloží v délce 420 m a 260 m se zatažením produktovodu PEHD SDR 11 DN90

Předmětem zakázky je vrtání skalního podloží v tř. těžitelnosti 6-7 ve dvou úsecích o délkách 420 m a 260 m se zatažením produktovodu DN 90 (PEHD, SDR 11). Jedná se o dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k realizaci veřejné zakázky „Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka“.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek do 18. 11. 2015, 9.00 hod.

-->