Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je zajištění zemních prací. Jedná se o jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlasními silami. Stroje budou použity při běžné údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

strong>Lhůta pro podání nabídek je do 22. 2. 2016, 9.00 hod.

-->