Dosadby v ulici Korunní – Praha 2, 3 a 10

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služby je provedení realizace obnovy uličního stromořadí v ulici Korunní na území městských částí Praha 2, 3 a 10 (tj. kácení, odstranění pařezů, výsadba cca 40 stromů a další související práce). Nedílnou součástí zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 5. 2016, 9.00 hod.

-->