Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění provozu dětských hřišť, zajištění dozoru hřišť a objektu veřejných WC včetně údržby objektů, ploch dětských hřišť a přilehlých ploch zeleně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 10.00 hod.

-->