Přestavba bývalé truhlárny na včelařský provoz medárny a skladů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací a stavební práce na přestavbu medárny a skladů pro včelařský provoz.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.9.2016, 10.00 hod.

-->