Obnova stromořadí – Praha 8 – Karlín

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů převážně do stávajících prázdných rabat ve vybraných uličních stromořadích na území městské části Praha 8 v oblasti Karlína (tj. kácení cca 19 stromů, odstranění pařezů cca 33 ks, výsadba cca 35 stromů a další související práce).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).


Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2016, 10.00 hod.

-->