Přestavba objektu školkařské prodejny

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je přestavba prodejní budovy zahradnického střediska na mateřskou školu a zázemí pro správce areálu se stavebními úpravami dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.9.2016, 10.00 hod.

-->