Odbahnění rybníka Lítožnice

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění sedimentu ze dna rybníka Lítožnice (č.p. 1573/1, k.ú. Dubeč) a odtěžení dělící hráze.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 8.11.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 11.11.2016, 10.00 hod.

-->