Pěstební činnost pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provádění pěstebních prací v lesních porostech na území hlavního města Prahy a dále na vybraných plochách zeleně ve správě zadavatele. Zadavatel bude požadovat poskytnutí služeb dle aktuální potřeby, a to zejména v případech, kdy nebude předmětné práce schopen plnit vlastními silami. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s maximálně třemi dodavateli.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.12.2016, 10.00 hod.

-->