Zahradnické práce pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zahradnické práce na území obhospodařovaném Lesy hl. m. Prahy, tedy zejména parky celopražského významu, okrasná školka ad., dle požadavků zadavatele. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2016, 10.00 hod.

-->