Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy – 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku nářadí. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.3.2017, 10.00 hod.

-->