Obnova stromořadí – Praha 8 – Karlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dosadby stromů ve vybraných uličních stromořadích na území městské části Praha 8 – Karlín. Jedná se zejména o odstranění pařezů, výsadbu stromů a další související práce, včetně drobných stavebních prací.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.3.2017, 10.00 hod.

-->