Úprava a zkapacitnění Botiče pod Kozinovým náměstím, Praha 15

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zemních prací na úpravě a zkapacitněni toku Botiče v rozsahu dle projektové dokumentace.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha 15, k. ú. Hostivař.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.3.2017, 10.00 hod.

-->