Přestavba, rekonstrukce a výstavba areálu hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny a provozního zázemí v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny, demolice starých objektů a výstavba nového zázemí v areálu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkazy výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.3.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 3.4.2017, 10.00 hod

-->