Terénní úpravy RN Homolka na Motolském potoce – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení terénních úprav na RN Homolka. Práce spočívají především v terénní modelaci pravé části zdrže s následným dotěsněním hráze a pravého břehu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (výkresová část) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.3.2017, 10.00 hod

-->