Hájovna a zookoutek Kamýk – přestavba a rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací a stavební práce na objektu hájovny a zookoutku Kamýk. Jedná se o rekonstrukci objektu hájovny, rozšíření výběhu pro zvěř a dále vybudování přístřešku pro techniku, přístřešku pro krmení zvěře a voliéry pro bažanty. Místem plnění je v lesopark Kamýk, Praha 12.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.5.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 17.5.2017, 10.00 hod.

-->