Park U Čeňku – veřejné osvětlení

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, výstavba veřejného osvětlení nových komunikací a chodníků s instalací stožárů a světel v nově vznikajícím parku U Čeňku. Napájecí kabely a uzemnění budou vedeny ve výkopech s uložením v pískovém loži, v místech pod komunikacemi, zpevněnými plochami apod. v plastových chráničkách. Součástí prací jsou prohlídky a revize včetně dokumentace skutečného provedení.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (harmonogram prací generálního dodavatele).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.5.2017, 10.00 hod.

-->