Rekonstrukce hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.4.2017, 10.00 hod.

-->