Technologická úpravna vody pro závlahu a obnova přípojky užitkové vody – Stromovka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a montážní práce na přípojce vodovodu včetně provádění řízených protlaků, startovacích a cílových jam. Dále dodávka technologie úpravny vody zahrnující především nerezové čerpadlo, filtr s automatickým proplachem a UV lampu k desinfekci vody v objektu stavidla Rudolfovy štoly v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

-->