Dům přírody – realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce: vybudování dvojpodlažní dřevostavby na místě původního zbouraného objektu na již nové základové desce.
V původní projektové dokumentaci bylo počítáno se stavbou kořenové čističky odpadních vod, ta je nahrazena klasickou jímkou odpadních vod.. Místem plnění je areál PRALES, k.ú. Kbely.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22.5.2017, 10.00 hod.

-->