Dodání OOPP pro práci s motorovou pilou a křovinořezem pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s motorovou pilou a křovinořezem dle potřeb organizace. Vybrané oděvy budou opatřeny logem.
Zakázka musí po celou dobu splňovat parametry náhradního plnění.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy), v příloze č. 4 (čestné prohlášení o náhradním plnění) a v příloze č. 5 (logo manuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2017, 10:00 hod.

-->