Odbahnění Libockého rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v odbahnění Libockého rybníka. Práce zahrnují mimo jiné zřízení provizorní panelové komunikace, stokování a odvodnění sedimentu, provedení kamenné rovnaniny a zřízení mlatové cesty. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, Libocký rybník, k. ú. Liboc, parcela č. 1247.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.6.2017, 10.00 hod.

-->