Zajištění dvouletého provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci zajištění dvouletého provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně.
Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položková rozpočet), v příloze č. 3 (Mapové podklady vč. fotodokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2017, 10.00 hod.

-->