Mariánskolázeňský potok – oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě koryta potoka tj. odstranění náletových křovin, nánosů dna, rozebrání stávající kamenné rovnaniny, odstranění betonových tvarovek a vykopání základů pro založení nové konstrukce dna. Dále betonování dna výkopu s armováním kari sítí a položení nové dlažby z lomového kamene. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, k.ú. Malá Chuchle

Vzhledem ke členitosti a místním poměrům stavby bude uskutečněna prohlídka místa stavby ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 10:00. Místo srazu účastníků bude u objektu ČZU v ulici V Lázních č.p. 42. Účast na schůzce potvrďte prosím emailem (indracek@lesy-praha.cz) do středy 6. 9. 2017.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 18.9.2017, 10.00 hod.

-->