Strážnice Jinonice – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu strážnice Jinonice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu spojenou s bouracími pracemi a výstavbou. Místem plnění veřejné zakázky je areál strážnice Jinonice, Novoveská 841, Praha 5, Jinonice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.10.2017, 10.00 hod.

-->