Úprava břehů a oprava opevnění Dalejského potoka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při úpravě břehů a opravě opevnění Dalejského potoka dle projektové dokumentace. Místem plnění veřejné zakázky je hl. m. Praha, k.ú. Řeporyje – Dalejský potok v ř. km 9,449 – 9,602 a v ř. km 8,98 – 9,20.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.9.2017, 10.00 hod.

-->